Podjetniki - kaj potrebujete, ko greste po kredit?

Podjetniki – kaj potrebujete, ko greste po kredit?

Veste s katerimi poslovnimi in drugimi podatki boste prepričali banko v odobritev kredita? Poglejte si, kaj potrebuje vsak podjetnik, ko se odpravi po kredit.

Pri financiranju naložb se mora podjetnik odločiti med financiranjem z lastniškim kapitalom in med financiranjem z zadolževanjem. Slednje je praviloma cenejše kot financiranje z lastniškim kapitalom, vendar mora podjetje izpolnjevati določene kriterije banke, da mu ta kredit odobri. Kot smo razložili v zapisu Kako banka ugotavlja vašo boniteto?, pred vsako odobritvijo kredita banka temeljito pregleda poslovanje podjetja, da bi se izognila položaju, ko podjetje ne bo vračalo kredita. Kaj torej lahko podjetnik stori, da si zagotovi odlično bonitetno oceno in s tem prepriča banko v odobritev potrebnega kredita.

Bonitetno ali kreditno oceno banka pridobi s pomočjo analize podjetja, kjer preuči vse razpoložljive informacije o dolžniku in jih ovrednoti. S tem ugotavlja tveganost dolžnika, presodi smiselnost naložbe in zavarovanj. Banka v kreditno analizo vključi finančne kazalnike (kvantitativni podatki) in mehke informacije (kvalitativni podatki).

Finančni kazalniki ali kvantitativni podatki

Izračunajo se na podlagi preteklih finančnih izkazov podjetja in se pridobijo z analizo bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnega toka.

Plačilna sposobnost

Za banko je pomembno, da je dolžnik sposoben servisirati svoje tekoče obveznosti in da ne zaide v izgubo zaradi plačilne nesposobnosti.

Obvladovanje aktive

Banka preveri, kako podjetje upravlja s terjatvami in zalogami. Pri terjatvah je najbolj pomembno, da med prodajo in plačilom ne preteče preveč časa in da je terjatev v normalnih okoliščinah poravnana v 30 do 60 dneh. Pri zalogah je pomembno, da se obračajo v skladu s panogo v kateri podjetje deluje in da se ne kopičijo, saj  s tem podjetju povzročajo dodatne stroške.

Obvladovanje pasive

Pri obvladovanju pasive je banka pozorna na zadolženost podjetja in obveznosti do dobaviteljev. Pri zadolženosti podjetja banka preveri razmerje med dolgom in kapitalom, kjer nizka vrednost pomeni večjo sposobnost najemanja novih kreditov. Obveznosti do dobaviteljev pa razkrijejo plačilno disciplino podjetja. Če te obveznosti prehitro naraščajo, to lahko negativno vpliva na prihodnje odplačevanje kredita.

Pričakovani denarni tok

Ustrezen denarni tok je skupaj s plačilno sposobnostjo podjetja glaven vir iz katerega dolžnik banki vrača kredit. Zato je pričakovani ali prihodnji denarni tok treba čimbolj realistično oceniti. Na podlagi te ocene se določi tudi doba vračanja kredita in višina anuitet.

Dobičkonosnost

Za banko je pomembno, da je podjetje tudi v preteklosti beležilo dobiček, saj več let izgube pomeni, da podjetnik ni dovolj hitro ukrepal pri reševanju težav podjetja. V primeru, da ima podjetje izgubo, pa je treba banki temeljito predstaviti razloge zanjo in kako se namerava ukrepati, da bo prišlo poslovanje nazaj v črne številke.

Lastna udeležba pri naložbi

Pri odobritvi kredita je za banko pomembno, da ni edina, ki financira naložbo, ampak da je tudi podjetje oziroma podjetnik finančno udeležen pri naložbi. Lastna udeležba kreditojemalca za banko predstavlja določeno zaščito in je nujna za odobritev kredita. Odvisno od dejavnosti podjetja se ponavadi zahteva med 10 in 30 odstotkov udeležbe pri naložbi, lahko tudi več.

Zavarovanje kredita

Brez zavarovanja kredita ne bo šlo. Podjetnik mora zato še preden se odpravi na banko razmisliti, kaj lahko ponudi banki za zavarovanje kredita. Odvisno od bonitete podjetja in ročnosti naložbe se podjetnik dogovori za primerna zavarovanja. Za zavarovanje kredita lahko podjetnik ponudi osebna poroštva lastnikov, poroštva drugih fizičnih in pravnih oseb, nepremičnine, premičnine, delovne stroje, zavarovalno polico, vrednostne papirje in še kaj.

Mehki kazalniki ali kvalitativni podatki

Banka jih pridobi s pomočjo subjektivne presoje in vključujejo naslednje dejavnike:

Sodelovanje z banko

Preteklo sodelovanje med podjetjem in banko je zelo pomembno pri odobritvi kredita, saj se zaupanje gradi skozi čas.

Plačilna disciplina

Redno poravnavanje obveznosti podjetja v preteklosti je za banko pozitiven signal, da bo podjetje vestno plačevalo tudi obveznosti z naslova kredita.

Pomembnost ključnih oseb v podjetju

Vodilni v podjetju, ki so v podjetju zaposleni dalj časa in imajo izkušnje z vodenjem podjetja ter imajo realne poslovne načrte, so tudi eden izmed dejavnikov na podlagi katerih se banka odloča za odobritev kredita.

Odvisnost od kupcev in dobaviteljev

Banka bo hitreje odobrila kredit, če podjetje ni vezano le na enega kupca ali dobavitelja in ima razvejano poslovno mrežo.

Kakovost računovodstva in predstavljenih podatkov

Kvantitativni kazalniki banki ne povedo nič, če so izračunani na podlagi nerealnih in slabo predstavljenih podatkov. Revizija poslovnih knjig in kakovostno računovodstvo je zato ključnega pomena za odobritev kredita.

Dejavnost

Na odobritev kredita vpliva tudi dejavnost s katero se podjetje ukvarja. Če podjetje deluje v gradbeni panogi, na primer asfaltiranje površin, bo večino svojega prihodka ustvarilo poleti, kar je treba upoštevati tudi pri zmožnosti odplačevanja kredita.

Strategija in vizija

Realna vizija podjetja in strategija sta prav tako pomembni pri odločitvi banke za odobritev kredita. Za naložbo, ki je ključna pri strategiji podjetja in bo omogočala večje poslovanje v prihodnosti, bo banka kredit hitro odobrila.


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si