Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Vrnil se je razpis Fast Track Innovation

Po enoletnem premoru se je vrnil pilotni razpis, ki slovenskim podjetjem omogoča neposredno prijavo raziskovalno-razvojnih projektov v Bruselj.

Omenjen razpis je namenjen podjetjem vseh velikosti, univerzam, raziskovalnim in tehnološki organizacijam ter drugim akterjem, ki delujejo na področju inovacij.

Sofinanciranje do 3 mio evrov

Na razpis Fast Track to Innovation se podjetja, univerze ali organizacije lahko prijavijo kot samostojni prijavitelji, ali pa se povežejo v konzorcij – zaprosijo pa lahko za sredstva do višine 3 mio evrov oz. za sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov.

Osnovni pogoj za prijavo na razpis je inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti testiranja, izvajanja preizkusov, potrjevanja sistemov in delovanja prototipa v »resničnem svetu«.

Nepovratna sredstva so torej namenjena razmeroma zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg (TRL6 – TRL9).

Inovacije z namenom šir še uporabe

Osnovni namen razpisa je skrajšati čas prodora prototipa na trg, povečati sodelovanje industrije ter predvsem malih in srednjih podjetij, spodbujati zasebna vlaganja v raziskave in inovacije ter promovirati raziskave in inovacije s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve.

Dobro je, da imajo prijavitelji ob prijavi projekta v mislih tudi, da pomembno težo inovaciji daje njena možnost uporabe v širšem smislu – ključno je namreč, da rešitev ni namenjena le ožji specifični skupini, ampak čim širšemu krogu uporabnikov.

Projekti z največ potenciala

Največjo dodano vrednost pri ocenjevanju bodo imeli projekti, ki bodo zasledovali hiter razvoj, omogočali poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev (izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov, itd.), ki bodo z inovacijo reševali družbene izzive, ki bodo imeli zmožnost hitrega prodora na trg (najpozneje v treh letih po začetku projekta), ki bodo predstavljali novost na trgu, poudarjali specifične značilnosti določene panoge, zviševali konkurenčnost in omogočali rast poslovnih partnerjev v konzorciju (v smislu povečanja prodaje in števila zaposlenih) ter predstavljali večjo udeležbo industrije (predvsem malih in srednjih podjetij) na področju raziskav in razvoja.