Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Težko pričakovani jesenski razpisi

Čeravno koledarska jesen še ni nastopila, pa deževno vreme daje odlično izhodišče za kreiranje vsebine in izpolnjevanje dokumentacije katerega izmed trenutno aktualnih razpisov. Na ministrstvu so bili med poletjem delovni in že v avgustu objavili nekaj težko pričakovanih spodbud, ki bodo namenjene za sofinanciranje poslovanja slovenskih podjetij.

E-poslovanje

Največ povpraševanja trenutno terja Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v letih 2017 in 2018. Nepovratna sredstva znotraj razpisa so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem, ministrstvo pa želi s finančno spodbudo omogočiti vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja, predvsem z namenom, da bi podjetja lažje vstopala na tuje trge. Med upravičene stroške razpisa sodijo torej storitve zunanjih izvajalcev, ki bodo za podjetja ustvarili tujejezične spletne strani, trgovine ter produktno-prodajne videe, digitalizirali nastope na sejmih, vzpostavili orodja za elektronsko izmenjavo med partnerji in izvedli izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih v podjetju.

Kljub temu da je povpraševanje po omenjenem razpisu zares veliko, pa ne gre spregledati zahteve ministrstva, ki pravi, da bodo do sredstev upravičeni le tisti projekti, ki se hkrati uvrščajo tudi v katero izmed prednostnih področij Strategije pametne specializacije.

Ob omenjeni zahtevi, morajo podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis, izkazati še dve leti delovanja, zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas in izpolnjevati klasične pogoje za prijavitelje, ki temeljijo na zdravem in uspešnem poslovanju podjetja.

Podjetja, ki se bodo prijavila na enega izmed razpisnih rokov – 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018 – ter bodo pri prijavi uspešna, bodo prejela do 70 % sofinanciranja upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 € in največ 30.000 €.

Aktualni razpisi

Konec septembra je rok za oddajo dveh razpisov – za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva ter za nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 6–TRL 9).

Prvi razpis, ki ima rok oddaje 25. 9. 2017, obljublja do 200.000 € sofinanciranja tistim prijaviteljem, ki bodo izkazali inovativnost in integralnost turističnega produkta ter ga v obdobju do treh let lansirali na trg, ob tem pa finančno spodbudo namenili za trženjske in marketinške aktivnosti projektne ideje.

Drugi razpis spodbuja raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki se odražajo v razvoju novih oz. izboljšanih izdelkov ali storitev. Rok za oddajo dokumentacije je 26. 9. 2017, podjetja pa lahko ministrstvo zaprosijo za sredstva do višine 0,5 mio €.

Področje kmetijstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je s prijavnim rokom 30. 11. 2017 vzbudilo zanimanje pri tistih podjetjih, ki so aktivna na področju predelave, trženja oz. razvoja kmetijskih proizvodov. Gre namreč za nepovratna sredstva v višini do 45 % upravičenih stroškov, podjetja pa bodo lahko s pomočjo subvencije uredila objekte, kupila oz. namestila potrebno opremo, stroje ali naprave in pokrila delež splošnih stroškov operacije.

Obeti

Za samostojne podjetnike ter mikro in mala podjetja v lesarski industriji prihaja v novembru razpis za nakup novih strojev in opremo za obrate majhnega obsega, obeta pa se tudi razpis za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo napoveduje še sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih za leto 2018 in razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje inovacij s področij, ki jih lahko umestimo v Strategijo pametne specializacije.