Sredstva in subvencije

Razvoj lesarstva

Sredstva in subvencije

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, s pomočjo izvajalskih agencij, že nekaj let redno razpisuje nepovratna sredstva, s katerimi želi podpreti podjetja, ki delujejo na področju lesa.

V začetku meseca junija je bil tako objavljen razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, ki bo sofinanciral projekte katerih cilj oz. rezultat bo uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Skupna višina sredstev, ki so na voljo, je slabih 12 milijonov evrov, posamezno podjetje pa bo lahko za svoj projekt počrpalo med 300.000 evrov in 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Kakšen mora biti vaš projekt, da se lahko prijavite na razpis?

Ministrstvo z razpisom želi spodbuditi aktivnosti uvajanja oz. povečanja proizvodnje lesnih polproizvodov, kar bo imelo za posledico ustvarjanje novih delovnih mest oziroma rasti dodane vrednosti na zaposlenega v malih in srednjih podjetjih. Spregledati ne gre tudi težnje po izboljšanju učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se torej lahko prijavite, če izdelujete oz. načrtujete izdelavo proizvodov iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.

Prijavijo se lahko le podjetja z ustrezno registrirano dejavnostjo

Upravičeni prijavitelji na razpis so mala in srednja podjetja, s.p.-ji in zadruge, ustanovljeni pred 1. 1. 2016.

Pogoj za prijavo je tudi ustrezna registrirana dejavnost, in sicer C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).

Pomembno je še, da je poslovanje podjetja zdravo in da so bilančni izkazi za leti 2016 in 2017 dobri.

Nepovratna sredstva lahko črpate za stroške dela in investicijo

Podjetje je, glede na velikost in na regijo delovanja, upravičeno do subvencije v višini med 20 % in 45 % upravičenih stroškov, med katere sodi nakup nove strojne in programske opreme ter nakup novih strojev. V okviru razpisa lahko nepovratna sredstva črpate še za plačilo storitev zunanjih izvajalcev, ki bodo novo opremo in stroje montirali ter tudi za plače in povračilo stroškov za novo zaposlene osebe, ki bodo na projektu delale.

Roka za prijavo na razpis sta dva – prvi je že v naslednjem mesecu, in sicer 16. 7. 2018, drugi pa v jeseni, 22. 10. 2018.