Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sofinanciranje mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je ponovno objavilo razpis za sofinanciranje mehanizacije in opreme v namen sečnje in spravila lesa.

Skupno je na razpisu na voljo 5 milijonov sredstev, in sicer 2,5 milijona za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in agrarne skupnosti, preostali delež pa je namenjen fizičnim osebam. Višina sofinanciranja znaša 40 % upravičenih stroškov. Mehanizacija, ki je upravičena po tem razpisu, je opredeljena v seznamu stroškov, ki ga zainteresirani najdejo na spletni strani MKGP.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so različni in odvisni od vrste prijavitelja. V kolikor ste pravna oseba ali samostojni podjetnik, je pogoj za prijavo registrirana SKD dejavnost pod šifro 02.200 (sečnja) oziroma 02.400 (storitev za gozdarstvo) ter prihodki v višini najmanj 18.000 EUR za leto 2016 iz sečnje in spravila lesa. Prihodke dokazujete s priloženimi računi, iz katerih mora biti razvidno, da so nastali iz namena sečnje in spravila lesa.

Agrarne skupnosti lahko sodelujejo na razpisu, v kolikor imajo vsi člani v skupni lasti ali solasti najmanj 10 ha gozdnih površin. Fizične osebe so upravičene do kandidiranja na razpisu, če imajo v lasti ali zakupu gozdno posest v obsegu najmanj 10 ha. V kolikor imate gozdno posest v zakupu, je za le-to potrebno v razpisni dokumentaciji priložiti pogodbo, ki je veljavna še najmanj pet let po zaključku naložbe.

Kot smo že omenili, je seznam upravičenih stroškov opredeljen v prilogi 1 javnega razpisa. Upravičenci lahko kandidirajo le za eno vrsto iste mehanizacije, prav tako do podpore niso upravičeni tisti, ki jim je bila že izplačana podpora za nakup iste vrste mehanizacije oz. opreme iz Programa razvoja podeželja 2007–2013.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v seznamu stroškov (prilogi 1) javnega razpisa. Če vaši stroški presegajo vrednosti, ki so opredeljene za posamezno mehanizacijo, pridobite sofinanciranje samo do višine zneska, ki je opredeljen v seznamu. Kjer so stroški za posamezno mehanizacijo ali opremo opredeljeni, lahko priložite samo eno ponudbo, ki jo želite uveljavljati, v kolikor pa višina posameznega stroška ni opredeljena, je potrebno pridobiti in priložiti v razpisni dokumentaciji tri ponudbe in sofinancirano boste dobili najnižjo vrednost posamezne mehanizacije ali opreme.

V kolikor boste na razpisu uspešno kandidirali, torej pridobili sredstva, boste morali izpolnjevati tudi obveznosti. Pravne osebe in samostojni podjetniki boste morali v primeru, če pridobite več kot 40.000 EUR nepovratnih sredstev, zaposliti vsaj eno osebo do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev in to zaposlitev obdržati še vsaj tri koledarska leta po izplačilu sredstev. Obveznosti, ki jih morajo izpolniti fizične osebe, so posek v obsegu vsaj 1.500 m3 lesa v obdobju treh koledarskih let po izplačilu sredstev, če pa bo šlo za nakup mehanizacije za strojno sečnjo, je potrebno v treh koledarskih letih po izplačilu sredstev posekati najmanj 2.500 m3 lesa.

Oddaja vlog na javni razpis se lahko začne 18. 4. 2017, skrajni rok za oddajo pa je 19. 6. 2017 do 24. ure.

Vsem potencialnim vlagateljem priporočamo, da najprej preverijo višino točk, ki jo dosegajo, saj je vstopni prag vsaj 40 % vseh možnih točk.


O avtorju

Jasmina Motaln

Vodja projektov, Tiko Pro