Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

S partnerji po nepovratna sredstva za internacionalizacijo

Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do višine 250.000,00 EUR (50 % subvencije) za spodbujanje partnerstev, sestavljenih iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

SPIRIT bo sofinanciral vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo ta:

  • pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih,
  • vstopala na nove tuje trge,
  • pridobila tuje zastopnike,
  • predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Kot že napisano, se na razpis lahko prijavijo partnerstva, ki vključujejo najmanj tri MSP-je.  Vsak izmed partnerjev je moral na dan 31. 12. 2017 zaposlovati vsaj tri osebe za polni delovni čas ter delovati vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge na razpis.

Kakšne stroške vam bodo sofinancirali?

Med upravičene stroške na razpisu sodijo:

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • stroški za službena potovanja, neposredno povezana z operacijo,
  • stroški udeležbe na sejmih na ciljnih trgih,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Na kaj je treba paziti ob prijavi na razpis?

Vsako podjetje se lahko prijavi samo v okviru enega partnerstva.  Zelo pomemben je načrt izvedbe projektnih aktivnosti, ki morajo biti realno načrtovane ter ustrezno utemeljene. Prav tako naj bo proračun projekta realen ter jasno prikazan z viri financiranja. Aktivnosti in predvideni stroški, ki so z njimi povezani, so podrobno opredeljeni in smiselni za izvedbo operacije.

Vsi partnerji imajo izrazito komplementarne kvalifikacije. Partnerji imajo komplementarno storitev ali produkt, ki ima potencial za trženje na tujih trgih. Vsa podjetja v partnerstvu morajo biti vključena v večino predvidenih aktivnosti in uravnoteženo glede na zahteve projekta. Vloga posameznega partnerja naj bo jasno opredeljena.

Rok za oddajo vlog: 9. 5. 2018
Informacije o razpisu so na voljo tukaj.