Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Program Eurostars inovativnim podjetjem ponuja do 300 tisoč evrov subvencije

V okviru iniciative Eureka je na voljo 1,4 milijona evrov subvencij za inovativna slovenska podjetja, ki sodelujejo v mednarodnih partnerstvih.

Gospodarsko ministrstvo je v okviru programa Eurostars, ki je del iniciative Eureka, objavilo javni razpis za podporo podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. V tem in prihodnjem letu je na voljo 1,4 milijona evrov. Posamezno podjetje lahko dobi največ sto tisoč evrov na leto za razvoj novega izdelka ali storitve, posamezen projekt pa lahko traja največ tri leta. Torej lahko podjetje za posamezni projekt dobi skupno 300 tisoč evrov.

Vsaj dva partnerja iz dveh držav

A ker gre za mednarodni projekt, lahko v njem sodelujejo le podjetja, ki sodelujejo v mednarodnih partnerstvih. Nacionalni razpis namreč pokriva sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so prej potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars. Prijavi se lahko izključno konzorcij, v katerega morata biti vključena vsaj dva partnerja iz dveh držav, sodelujočih v Eurostars, torej slovensko podjetje mora najti podjetje – partnerja – iz ene izmed 36 držav članic, vključenih v Eurostars. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Sredstva, namenjena za raziskave in razvoj

Razpis sofinancira del stroškov slovenskih partnerjev, ki lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela projektov Eurostars, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Upravičeni so stroški za izvedbo posebnega projekta, in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, materiala, stroški instrumentov, opreme in zemljišč, stroški svetovanja in režijski stroški. Razpis omogoča sofinanciranje v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov za velika ter 50 odstotkov za mala in srednja podjetja. Sredstva morajo biti porabljena med letoma 2018 in 2022.

Prijava mednarodnih projektov kot sklenjenih celot

Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot sklenjeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti končan oziroma ko bodo izvedene vse napovedane aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev, ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju, vključno z vstopom razvitega izdelka, procesa ali storitve na trg. Če prijavitelj ob koncu projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti.

Postopek izbora bo potekal v dveh fazah. V prvi morajo prijavitelji skupaj z mednarodnimi partnerji oddati mednarodno vlogo, kot je navedeno na https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding. V drugi fazi morajo prijavitelji, ki bodo obveščeni, da je bila ocena njihove vloge pozitivna, v 10 dneh oddati tudi nacionalno vlogo.

Za prijavo na nacionalni razpis je treba skladno z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Prijavitelji bodo s sklepom o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v 60 dneh od oddaje vloge na ta javni razpis. V primeru pozitivnega sklepa bo po predložitvi končne podpisane konzorcijske pogodbe na sekretariat Eureka prejemnik pisno pozvan k sklenitvi pogodbe.

Več si lahko preberete na spletni strani razpisa.