Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Podpore za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

O pridobivanju sredstev in subvencij smo na Banki Za Podjetnike že pisali. Če smo se pred tem posvetili predvsem razpisom za razvojno-raziskovalne projekte, se bomo tokrat osredotočili na razpis za pridobivanje sredstev, ki so vam lahko v pomoč pri naložbah v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov.

V letu 2013 je bilo namreč v 28 članicah EU pridelanih 306 milijonov ton žita, 109,1 milijona ton sladkorne pese in 53,9 milijona ton krompirja. Kmetijski pridelki so namenjeni za predelavo in slovenska podjetja lahko za naložbe na tem področju pridobite nepovratna sredstva.

Predelujete kmetijske izdelke?

Če se ukvarjate s predelavo kmetijskih ali živilskih izdelkov, kot je na primer predelava mlečnih izdelkov, jajc, rastlin, vrtnin, korenov, gomoljev, cvetja, listja, sadja, oreščkov, žitaric, čaja, začimb, olja, semen in podobno, lahko za investicije dobite do 50 % nepovratnih sredstev. Upravičene so različne investicije:

  • gradnja, obnova, ureditev objektov,
  • nakup opreme za predelavo ali trženje,
  • vključene so kombinacije nakupa opreme za učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije, varčno uporabo vode, čistilne naprave in podobno (spisek upravičenih stroškov).

Do podpore, ki se dodeli za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, so upravičena podjetja živilskopredelovalne industrije ter kmetijska gospodarstva, ki so registrirana za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

V prejšnjem programskem obdobju je bilo s tem ukrepom podprtih 457 podjetij, ki so izvedla naložbe v skupni višini 227,2 milijona evrov. Glede na velikost so tako v pogledu števila odobrenih vlog kot tudi v pogledu višine odobrenih sredstev največji delež prejela t. i. mikro podjetja (podjetja z manj kot 10 zaposlenimi). 265 tovrstnih podjetij je prejelo kar 41,6 % vseh sredstev. Ta so bila pretežno namenjena za naložbe v vrednosti do 0,5 milijona evrov.

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 z naslova tega ukrepa pridobi do vključno 1.000.000 evrov javne pomoči (kmetije in mikro podjetja) oziroma do vključno 3.000.000 evrov javne pomoči (mala, srednja in velika podjetja).

Delež podpore

Celotni delež podpore znaša do 30 % priznane vrednosti naložbe, posamezni deleži pa se seštevajo po spodaj naštetih možnostih, vendar ne smejo presegati 50 %:

  • 5 % (za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov),
  • 5 % (za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti),
  • 15 % (za projekti EIP ter kolektivne naložbe).

V novem programskem obdobju bodo dodatne odstotke sofinanciranja dobivale naložbe, ki so vključene v projekte Evropskega inovativnega partnertva (EIP), ki predstavlja nov koncept politike EU za spodbujanje inovativnosti in je del strategije o rasti in razvoju EU. Te naložbe naj bi podpirale sodelovanje med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rezultatov, Če želite sodelovati na razpisih za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov, predlagamo, da sodelujete tudi na razpisih za projekte EIP.

Kako zbrati točke in uspeti?

Pri vseh razpisih je osnova uspeha, da zberete zadostno število točk, zato je poleg pregledovanja osnovnih pogojev obvezen tudi izračun točk. V preteklosti je veliko točk predstavljalo že trenutno poslovanje podjetja. Z novim razpisom se je to spremenilo, saj ima glavno vlogo investicija, kar pomeni, da imajo enako možnost uspeha tudi startup podjetja.

Pri razpisu se z naslova ekonomskih kazalnikov ocenjuje gospodarnost poslovanja (prihodki/odhodki) in interna stopnja donosnosti. 10 % predstavlja lokacija investicije. Vse ostalo predstavlja samo investicijo, in sicer proizvodno usmeritev naložbe, povezovanje upravičenca v različne oblike sodelovanja in pogodbenega povezovanja, inovacije, okoljske prispevke (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode) in podnebne spremembe (naložbe v URE, OVE, uporaba lesa pri gradnji). Bolj podroben točkovnik in dodatne informacije so vam na voljo v razpisni dokumentaciji.