Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Obetajo se nam delovni poletni meseci – do konca junija napovedana objava večjega sklopa razpisov

Ministrstva v juniju napovedujejo večji sklop razpisov, ki bo objavljen še pred glavno poletno sezono. Napovedani razpisi bodo višjih vrednosti in bodo pokrivali različna področja raziskav in razvoja, turizma, investicij in poslovanja.

Junij je torej mesec, ki napoveduje pripravo obsežne razpisne dokumentacije, glavnino dela pa bo treba opraviti tekom poletja, saj bodo roki oddaje projektov predvidoma umeščeni v konec avgusta ali začetek septembra.

Zato je načrtovanje prijave na omenjene razpise še toliko bolj pomembno – že tako kratek čas, ki ga ministrstva odmerijo za pripravo dokumentacije, bo zaradi letnih dopustov, ki se bodo zvrstili v naslednjih dveh mesecih, še skrajšan.

Če torej načrtujete prijavo na katerega izmed spodaj naštetih razpisov, se tega lahko lotite že danes – znane so namreč okvirne informacije, ki so lahko že dobro izhodišče, da nekaj dela opravite, preden je razpis tudi uradno objavljen.

Raziskave in razvoj

Na področju raziskav in razvoja bodo odprti kar trije razpisi.

Prvi bo namenjen povezovanju akademske sfere in gospodarstva z namenom razvoja novih produktov, storitev in procesov. Na razpis se bodo lahko prijavili konzorciji, sestavljeni iz velikih podjetij, mikro, malih in srednjih podjetij ter fakultet s projekti, ki bodo tajali najmanj 4 leta in bodo v začetni fazi raziskav. Prijavitelji bodo lahko med upravičene stroške šteli stroške dela, zunanjih izvajalcev in posredne stroške. Nepovratna sredstva za posamezni projekt bodo lahko dosegala višino do 6 milijonov evrov, vendar pa bodo morali projekti sovpadati z eno izmed tem Strategije pametne specializacije – več o temah lahko preberete tukaj.

Drugi razpis bo spodbujal raziskovalno-razvojne projekte v gospodarstvu in bo namenjen podjetjem vseh velikosti. Pospeševal bo inovacije, ki so že prešle idejne faze in potrebujejo spodbudo za realizacijo prototipa. Tudi ti projekti bodo morali biti v skladu s Strategijo pametne specializacije , cilj razpisa pa je skrajšati čas od ideje do trga in okrepiti konkurenčni položaj podjetij. Podjetja bodo tako lahko zaprosila za nepovratna sredstva do višine 500.000 evrov, porabila pa jih bodo lahko za plače zaposlenih in stroške pogodbenih storitev.

Tretji raziskovalno-razvojni razpis se bo nanašal na razvoj novih proizvodov v lesarstvu. Nepovratna sredstva za posamezen projekt bodo lahko dosegala višino do 500.000 evrov, mikro, mala in srednja podjetja pa jih bodo lahko porabila za nakup opreme, neopredmetena sredstva, zunanje izvajalce in posredne stroške. Za nepovratna sredstva bodo tako lahko kandidirala tista podjetja, ki bodo imela inovativne rešitve s področja lesenih izdelkov oz. storitev iz lesnopredelovalne industrije.

Turizem

Lanskemu velikemu razpisu za turizem bo letos sledil še eden, ki bo spodbujal konkurenčnost in kakovost na vseh področjih slovenskega turizma. V letu 2017 bo fokus na integralnih turističnih proizvodih – torej na proizvodih, ki bodo smiselno povezali več različnih ponudnikov turističnih proizvodov. Denar iz razpisa, na katerega se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednja podjetja, bo namenjen izključno marketinškim aktivnostim, višina nepovratnih sredstev pa bo na posamezen projekt lahko dosegala do 70 % upravičenih stroškov oz. največ do 200.000 evrov.

Živilska industrija

V začetku naslednjega meseca se obeta objava drugega javnega razpisa za podukrep 4.2., ki podpira naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov. Z razpisom ministrstvo želi izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, posamezni prijavljeni projekti pa bodo tako lahko počrpali 30–50 % vrednosti upravičenih stroškov, ki se bodo nanašali na investicijo v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. V prvem razpisnem svežnju, ki bo objavljen junija, bodo sredstva namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem, ob koncu leta 2017, ko bo objavljen drugi veliki sklop razpisov, pa pričakujemo podoben razpis, namenjen izključno velikim podjetjem.

Elektronsko poslovanje

Prvič bo letos objavljen razpis, namenjen podjetjem, ki želijo vzpostaviti ali nadgraditi elektronsko poslovanje. Ministrstvo namreč s tem razpisom želi krepiti konkurenčnost in lažje poslovanje slovenskih podjetij s tujimi trgi. Denar, dobljen po razpisu, bodo mikro, mala in srednja podjetja lahko porabila za kritje stroškov zunanjih strokovnjakov, zaprosila pa bodo lahko za nepovratna sredstva do višine 20.000 €.