Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

4,6 milijona evrov za digitalno promocijo slovenskih turističnih destinacij v tujini

Na voljo je več kot štiri milijone evrov subvencij za promocijo blagovne znamke
»I Feel Slovenija« na tujih trgih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru strategije trajnostne rasti slovenskega turizma objavilo razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.

Na voljo je 4,6 milijona evrov za celotno Slovenijo, sredstva se delijo po turističnih regijah, glede na lokacijo sedeža podjetja. Turistične regije se skladno s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma delijo na štiri makrodestinacije, vsaka pa je razdeljena na vodilne destinacije:

  • Mediteranska Slovenija z vodilnimi destinacijami Portorož/Piran, Izola, Koper, Ankaran, Postojnska jama/Postojna, Lipica in Škocjanske jame, Nova Gorica in Vipavska dolina, Brda.
  • Ljubljana in osrednja Slovenija z vodilnimi destinacijami Ljubljana, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Bela krajina, Kočevsko, Škofja Loka in Idrija.
  • Alpska Slovenija z vodilnimi destinacijami Bled, Kranjska Gora, dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin), Bohinj, Radovljica, Kranj, Maribor (Maribor – Pohorje), Zreče (Rogla – Pohorje), Zgornja Savinjska dolina, Koroška.
  • Termalna panonska Slovenija z vodilnimi destinacijami Moravske Toplice, Radenci, Lendava, Ptuj, Toplošica/Šoštanj in Velenje, Laško, Celje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Dobrna, Čatež, Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice.

Če vodilna destinacija obsega več občin, mora imeti prijavitelj podporo vsaj dveh tretjin teh občin. Kandidirajo lahko podjetja, ki izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju vodilne destinacije.

Prijavijo se lahko javni ali zasebni zavodi, javni gospodarski zavodi, občine, lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Obvezna uporaba blagovne znamke »I Feel Slovenija«

Poleg klasičnih pogojev, kot so poravnane obveznosti in ustrezna likvidnost, se mora prijavitelj zavezati, da bo v trženjskih aktivnostih uporabljal blagovno znamko »I Feel Slovenija« in v lastne aktivnosti vključeval tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije.

V zahodni kohezijski regiji je mogoče s subvencijo kriti do 70 odstotkov upravičenih stroškov, v vzhodni pa do 90 odstotkov. Med upravičene stroške sodijo:

  • digitalno trženje s stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja ter stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva (informacijski sistemi);
  • razvoj turističnih produktov, vključno s stroški storitev zunanjih izvajalcev;
  • vodenje projekta vključno s plačami in posrednimi stroški.

Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij oziroma projektov

Postopek izbora operacij bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, merila točkovanja pa prikazuje ta tabela:

 

 Merila Št. točkMax. št. točk
1KAKOVOST PROJEKTA 20
1.1Podpora turističnega gospodarstva10
1.2Obdobje izvajanja funkcije nosilca razvoja in promocije turizma v destinaciji ali širše5
1.3Vodenje in organizacija projekta5
2SKLADNOST S STRATEGIJO TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017202115
2.1Nosilni produkti5
2.2Produkti s poudarkom na trajnostnem turizmu5
2.3Znak za okolje5
3TRŽENJSKA NARAVNANOST12
3.1Trgi6
3.2Stopnja digitalizacije6
4REALNOST IZVEDBE OPERACIJE 10
3.1Realnost pričakovanih rezultatov operacija 5
3.2Realnost višine predvidenih stroškov za operacijo
in za posamezno aktivnost
 5
5PRISPEVEK K DRUŽBENIM SPREMEMBAM  5
5.1Prispevek projekta k doseganju ciljev Slovenske strategije pametne specializacije (projekt je vključen v akcijski načrt SRIP – Turizem)           3
5.2Povezava s kreativnimi sektorji (operacija vključuje kreativne sektorje oziroma dizajn management aktivnosti oziroma partnerji s tega področja) 2
6REGIONALNI KRITERIJI 8
6.1Problemska območja  6
6.2Triglavski narodni park 2
SKUPAJ 70

 

Rok za prijavo je 11. junija 2018.

Podrobnosti o razpisu najdete na tej povezavi.


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si