Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

EUREKA 2018 – spodbude za inovacije z visokim potencialom

Ponovno se je odprla iniciativa EUREKA, v okviru katere lahko slovenska podjetja skupno počrpajo 6.458.247 EUR.

Kaj je iniciativa EUREKA?

EUREKA je iniciativa oz. program, ki se izvaja na ravni Evropske unije in nekaterih pridruženih članic. Namen programa je spodbuditi evropsko gospodarstvo, da bi bilo bolj konkurenčno – kar je možno doseči predvsem s povezovanjem in prenosom znanja.

Pomembno je sodelovanje s tujino

V projektu, ki ga želite prijaviti v program, morata biti vključena vsaj dva partnerja – lahko jih je seveda tudi več – pomembno pa je, da slovensko podjetje za namene izvajanja projekta sklene partnerstvo še vsaj z enim tujim podjetjem, s katerim bo zasledovalo skupen cilj.

Do prijave so torej upravičena podjetja vseh velikosti, kot zunanji izvajalci v projektu pa lahko nastopajo npr. raziskovalne ustanove ali kakšne druge organizacije.

Vsi vključeni partnerji morajo nositi del aktivnosti in stroškov projekta – eno podjetje lahko nosi maksimalno 75 %  celotne vrednosti projekta – sofinanciranje pa je odvisno od velikosti podjetja. Če ste veliko podjetje, bodo vaši upravičeni stroški sofinancirani v višini 40 %, če ste mikro, malo ali srednje podjetje, pa v višini 50 %.

Kakšen projekt lahko prijavite na razpis EUREKA 2018?

Projekt mora biti raziskovalno-razvojne narave, njegov cilj pa naj bo nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev. Produkt ali storitev lahko razvijate 12 ali 36 mesecev, na trg pa ga morate lansirati najkasneje v dveh letih po zaključku projekta.

Pri kreiranju projektne ideje je treba posebno pozornost nameniti dejstvu, da je projekt skladen s Strategijo pametne specializacije – kar pomeni, da vsak raziskovalno-razvojni projekt ni nujno upravičen do prijave.

Preden se odločite za prijavo, torej preverite, ali vsebina vašega projekta sodi v katero izmed naslednjih prednostnih področij: pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih produktov in turizem.

Upravičeni stroški projekta

Podobno kot pri večini raziskovalno-razvojnih projektov so upravičeni stroški v okviru razpisa Eureka stroški plač in povračilo stroškov v zvezi z delom zaposlenih, stroški službenih potovanj, povezanih z operacijo, stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, naložbe v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta, ter posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu (največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov).

Ob prijavi je pomembno upoštevati še dejstvo, da se projekt, ki ga prijavljate, ni začel izvajati pred oddajo vloge na razpis.

Skrajni rok za oddajo projektov je 11. 7. 2018 do 23:59, zato z dogovori o sodelovanju s tujim/i partnerjem/ji in s pripravo dokumentacije ne gre odlašati.