Računovodstvo in Finance

Preusmerjanje dobička

Računovodstvo in Finance

V veljavi večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Slovenija je ena od do sedaj 82 držav in jurisdikcij, ki so podpisale Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, ali uradno izrazile svojo namero, da jo bodo podpisale.

Namen konvencije je reševati problematiko strategij davčnega načrtovanja, ki izkoriščajo vrzeli in neskladja v davčnih pravilih in tako preusmerjajo dobiček v države z nizko ali celo ničelno obdavčitvijo, kar ima za posledico manjše ali ničelno plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Konvencija tako izhaja iz projekta BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in vsebuje različne v njem začrtane ukrepe: nevtralizacijo učinkov hibridnih neskladnih aranžmajev, preprečevanje zlorab davčnih konvencij, preprečevanje umetnega izogibanja statusu stalne poslovne enote in povečanje učinkovitosti mehanizmov za reševanje sporov.

Slovenija kot mejnik in peti deponent

Slovenija je 22. marca 2018 pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta jurisdikcija deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije. S tem je obenem tudi izpolnila pogoj za uveljavitev omenjene konvencije. Pred Slovenijo so listino deponirale še: Avstrija, Otok Man in Jersey v letu 2017 ter Poljska v januarju 2018.

Začetek veljavnosti konvencije

Konvencija neposredno vpliva na vsako obstoječo dvostransko mednarodno davčno pogodbo, ki jo med svoje zajete davčne sporazume vključita obe pogodbenici. Slovenija je na svoj seznam s konvencijo zajetih davčnih sporazumov uvrstila 57 dvostranskih mednarodnih pogodb, te pogodbe bodo preoblikovane v skladu z določbami konvencije ter danimi pridržki in uradnimi obvestili držav pogodbenic.

Konvencija začne veljati prvi dan meseca po poteku treh koledarskih mesecev od dneva deponiranja pete listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Za podpisnice, ki bodo konvencijo ratificirale, sprejele ali odobrile po deponiranju pete listine, pa konvencija prične veljati prvi dan meseca po poteku treh koledarskih mesecev od dneva, ko deponirajo svojo listino pri OECD. Skladno s temi določbami konvencija velja od 1. julija 2018 za prvih pet jurisdikcij, ki so deponirale svoje instrumente ratifikacije. Za druge jurisdikcije bo konvencija začela veljati tri mesece po tem, ko te deponirajo svoje listine o ratifikaciji.

Določbe konvencije se bodo za vsak posamezni zajeti davčni sporazum začele uporabljati skladno z določbami konvencije, ki urejajo začetek uporabe:

 • za davčne odtegljaje se bo konvencija pričela izvajati v prvem koledarskem letu po začetku veljavnosti same konvencije, tj. 1. januarja 2019;
 • v zvezi z drugimi davki pa se bo konvencija pričela uporabljati 6 mesecev po pričetku veljavnosti konvencije za obe državi, ki sta ratificirali konvencijo.

Ukrepi nekaterih drugih držav

 • Srbija: Kot šesta jurisdikcija je 5. junija 2018 deponirala listino. Večstranska konvencija zanjo prične veljati s 1. oktobrom 2018.
 • Švedska: Kot sedma jurisdikcija je 22. junija 2018 deponirala listino. Tudi zanjo konvencija prične veljati 1. oktobra 2018.
 • Nova Zelandija: Kot osma jurisdikcija je 27. junija 2018 deponirala listino o ratifikaciji. Konvencija stopi v veljavo 1. oktobra 2018.
 • Velika Britanija: Kot deveta jurisdikcija je 29. junija 2018 deponirala listino. Konvencija stopi v veljavo 1. oktobra 2018.
  • Češka vlada je odobrila konvencijo, o kateri je predvideno glasovanje v avgustu 2018.
 • Francija: Predlog Večstranske konvencije je v obravnavi v Državnem zboru.
 • Litva je 14. junija 2018 ratificirala konvencijo, s katero je zajela 55 davčnih sporazumov.
 • Luksemburg: Konvencija je že potrjena za ratifikacijo, čaka se potrditev predloga zakona o ratifikaciji.
 • Malta: Vlada je konvencijo že ratificirala, vendar zaenkrat še ni deponirala listine pri OECD.

O avtorju

Andreja Škofič Klanjšček

partnerica, davčno in pravno svetovanje Deloitte, d. o. o. | E-mail: askofic@deloittece.com