Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo

Zakon o gospodarskih družbah -1 (v nadaljevanju ZGD-1) določa, da skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe, bodisi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje kapitala iz sredstev družbe. Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da se izpelje vnaprej predpisani postopek in se izpolnijo določene zakonske predpostavke.

 

Prednostna pravica

Pri efektivnem povečanju osnovnega kapitala, to je pri povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki (povečanje aktive), imajo obstoječi družbeniki prednostno pravico do novih osnovnih vložkov. ZGD-1 v tretjem odstavku 517. člena določa, da imajo dosedanji družbeniki prednostno pravico do prevzema novih vložkov v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu (prednostna pravica).

Družbenik izvrši svojo prednostno pravico tako, da prevzame nov osnovni vložek v ustrezni višini. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni od dneva skupščine, na kateri je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala. Ta rok velja tako za družbenike, ki so bili na skupščini prisotni, kot tudi za nenavzoče družbenike. Rok za uveljavitev prednostne pravice je prekluziven, to pomeni, da njegova zamuda vodi k izgubi prednostne pravice.

 

Izključitev prednostne pravice

ZGD-1 se za izključitev prednostne pravice sklicuje na določbe četrtega in petega odstavka 337. člena, ki sicer urejata izključitev prednostne pravice do novih delnic. O izključitvi prednostne pravice odloča skupščina, kateri poslovodstvo predloži posebno pisno sporočilo, v katerem predlaga in utemelji emisijski znesek. Prednostna pravica se lahko izključi že z družbeno pogodbo, pri čemer je za tovrstno spremembo družbene pogodbe potrebno soglasje vseh družbenikov.

Za izključitev prednostne pravice mora obstajati nujni interes družbe in mora se pričakovati, da bo odtehtano prikrajšanje v članskih pravicah izključenih družbenikov. Z družbeno pogodbo se lahko prednostna pravica prizna tudi le enemu družbeniku (prednostna pravica kot posebna pravica, ki pa se lahko odvzame).

V primeru, da je bila izključitev prednostne pravice v nasprotju z zakonom ali družbeno pogodbo (na primer, da se na tak način samo izključi določenega družbenika iz sodelovanja pri povečanju kapitala), je tak sklep skupščine izpodbojen po določbah 395. člena ZGD-1.

 

Zahtevek za uveljavljanje prednostne pravice

Če prednostna pravica ni izključena, ima vsak družbenik proti družbi zahtevek, da mu dopusti prevzem novega osnovnega vložka. Ta osnovni vložek ustreza njegovi dosedanji kapitalski udeležbi glede na povečani znesek osnovnega kapitala. Družbenik, ki ima več poslovnih deležev, lahko uresničuje tudi več prednostnih pravic, saj je prednostna pravica vezana na poslovni delež in ne osebno na družbenika.

V primeru, da vsi družbeniki ne izkoristijo prednostne pravice, se neprevzeti osnovni vložki ponudijo tistim družbenikom, ki so izkoristili prednostno pravico.