Pravni nasveti

Pravni nasveti

Sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi je v ZDR-1 specialno določena poslovna sposobnost fizičnih oseb za pravno veljavno in zakonito sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ki jo fizična oseba pridobi, ko dopolni starost 15 let. Navedeno poenostavljeno pomeni, da lahko oseba, ki dopolni 15 let starosti, sama sklene pogodbo o zaposlitvi in se s tem prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca, v katerem za plačilo osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (delavna sposobnost).

Pogoj starosti je določen absolutno, kar pomeni, da pogodbo o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja ni mogoče skleniti na zakonit in veljaven način z osebo, ki te starostne meje ni dopolnila.

Za pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let, je zakonodajalec predpisal najstrožjo civilnopravno sankcijo oziroma obliko neveljavnosti, to je ničnost. Razlog v strogi ureditvi je treba iskati predvsem v varovanju interesov mladoletnih oseb in subordiniranem delovnem razmerju. ZDR-1 v zvezi z institutom ničnosti pogodbe o zaposlitvi predvideva uporabo pravil splošnega civilnega prava, zato nična pogodba o zaposlitvi tudi ne postane veljavna, če prepoved ali kakšen drug vzrok ničnosti pozneje preneha (na primer oseba dopolni 15 let).

Navedena vsebina je v ZDR-1 urejena v 21. členu.

Sankcije v primeru kršitev

Zakonodajalec je za kršitev absolutno predpisanega pogoja starosti predvidel tudi sankcijo v smislu globe oziroma denarne kazni, ki doleti delodajalca in jo izreče inšpektorat za delo. Delodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) se v primeru, da sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ni izpolnila starostnega pogoja 15 let, kaznuje z globo od 3.000,00 EUR do 20.000,00 EUR, manjši delodajalec (delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev) pa z globo od 1.500,00 EUR do 8.000,00 EUR (odvisno od okoliščin posameznega primera).

Velja omeniti tudi, da delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi pred dopolnjenim 18. letom, uživa posebno pravno varstvo glede:

  • opravljanja dela v določenih okoliščinah,
  • delovnega časa, odmora in počitka,
  • opravljanja nočnega dela in
  • letnega dopusta.

Posebno pravno varstvo delavcev, ki niso dopolnili 18 let starosti, opredeljuje ZDR-1 od 190. do 194. člena.


O avtorju