Pravni nasveti

Splošni pogoji pogodbe

Pravni nasveti

Splošni pogoji pogodbe

Udeleženci v prometu blaga in storitev se različno pripravljajo na sklepanje pogodbenih razmerij. Udeleženci, ki sklepajo istovrstne posle, pogosto vnaprej sestavijo vsebino pogodbe oziroma njene redne sestavine. Takšni udeleženci v prometu blaga in storitev so pogosto pripravljeni skleniti pogodbeno razmerje le v primeru, če nasprotna pogodbena stranka sprejme vnaprej določene sestavine pogodbenega razmerja.

Splošni pogoji, ki jih določi ena pogodbena stranka, bodisi da so vsebovani v formularni pogodbi bodisi da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti. Vsebina splošnih pogojev tako ne nastane s sodelovanjem obeh pogodbenih strank, temveč samo ene pogodbene stranke. Le tista pravila, ki so vnaprej pripravljena za nedoločeno število istovrstnih pravnih razmerij, so splošni pogoji pogodbe. Splošni pogoji pogodbe tako niso pisani za konkretno pogodbeno stranko, temveč za pravna razmerja določene vrste.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji pogodbe nimajo lastne obveznostne moči in veljajo le, (i) če je sklenjeno konkretno pogodbeno razmerje in (ii) če so vključeni v to pogodbeno razmerje. Tako kot je za sklenitev pogodbe potrebno soglasje volj, morata pogodbeni stranki tudi za vključitev splošnih pogojev v pogodbeno razmerje izkazati voljo. Splošni pogoji pogodbe morajo biti tako objavljeni na običajen način in zavezujejo pogodbeno stranko le, če so ji bili ob sklenitvi znani ali bi ji morali biti znani. Soglasje volj pogodbenih strank je pomembno tudi v primeru spremembe splošnih pogojev. Sodišče pa lahko zavrne uporabo posameznih določil splošnih pogojev, ki drugi stranki jemljejo pravico ugovorov, ali tistih določil, na podlagi katerih izgubi pravice iz pogodbe ali roke ali so sicer nepravična ali pretirano stroga zanjo.

Prednosti

Ustrezna urejenost splošnih pogojev poslovanja udeležencev v prometu blaga in storitev lahko predstavlja določeno prednost, saj lahko udeleženci določena vprašanja dispozitivne narave uredijo drugače oziroma sebi ustrezneje. Navedeno je pomembno predvsem v primerih, kjer udeleženci v prometu blaga in storitev pri svojem poslovanju ne sklepajo pisnih pogodb, temveč poslujejo na podlagi ponudbe, naročilnice, računa. V takšnih primerih je dobrodošla ureditev vprašanj kot npr. sodna pristojnost sodišča v primeru sporov med udeleženci.

Ureditev splošnih pogojev – za koga?

Zaradi naraščajočega števila pravnih poslov, ki so sklenjeni brez pisne pogodbe, kjer bi pogodbeni stranki uredili številna pravna vprašanja, je pomembo, da je vsak udeleženec v prometu blaga in storitev seznanjen s področjem splošnih pogojev in pomenom njihove pravilne ureditve, tako da so upoštevani zakonski predpisi in hkrati zasledovane potrebe strank. Ureditev splošnih pogojev priporočamo predvsem tistim udeležencem v prometu blaga in storitev, ki pri svojem poslovanju ne sklepajo pisnih pogodb s svojimi strankami – naročniki.