Pravni nasveti

Pravni nasveti

Splošni akt delodajalca

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa pogodbeni princip sodelovanja tako na individualnem nivoju (med delavcem in delodajalcem) s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi kakor tudi na kolektivnem nivoju med sindikati (Svetom delavcev in delavci) in delodajalcem s sklenitvijo podjetniške kolektivne pogodbe.

Splošni akt delodajalca je akt, s katerim delodajalec enostransko ureja določena vprašanja.

V 10. členu ZDR-1 je določeno, da se splošni akti lahko sprejmejo na področju organizacije dela in določanja obveznosti, ki jih morajo delavci poznati pri izpolnjevanju svojih delovnih obveznosti. Takšen akt je praviloma akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest, s katerim delodajalec organizira delovni proces (akt o delovnem času itn.). Vsa ostala vprašanja morajo biti urejena po pogodbenem principu, torej v podjetniški kolektivni pogodbi, če je v podjetju oz. pri delodajalcu organiziran sindikat. V kolikor pri delodajalcu sindikat ni organiziran, se lahko s splošnim aktom določijo tudi pravice, ki bi se praviloma morale določiti v kolektivni pogodbi.

V primeru odločitve o sprejetju splošnega akta delodajalca mora delodajalec pred sprejetjem pridobiti mnenje sindikata; sindikat je dolžan podati mnenje v roku 8 dni. V primeru, da sindikat pri delodajalcu ni organiziran, mora delodajalec takšen akt predložiti svetu delavcev oz. delavskemu zaupniku, v kolikor tudi ta organ ni organiziran pri delodajalcu, pa mora delodajalec pred sprejetjem akta o vsebini predloga navedenega akta obvestiti delavce na običajen način.

Opozoriti je potrebno, da je delodajalec dolžan pridobiti mnenje, kar pa ni soglasje. To pomeni, da lahko delodajalec sprejme splošni akt, četudi je prejel negativno mnenje.

V primeru, da delodajalec ne pridobi mnenja in akt sprejme, potem lahko sindikat sproži t. i. kolektivni delovni spor in izpodbija veljavnost in zakonitost sprejetega akta.

Za sindikat pri delodajalcu šteje reprezentativni sindikat, ki izvoli svojega sindikalnega zaupnika, upoštevaje 205. člen ZDR-1

Primer sodne prakse:

O avtorju