Pravni nasveti

Pravni nasveti

Registrska neposestna zastavna pravica na zalogah

Z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na zalogah zastavitelja upnik pridobi zastavno pravico, obenem pa omogoči zastavitelju, da zaloge nemoteno uporablja pri poslovanju. Z vpisom v register zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki ga vodi AJPES, pa zastavna pravica pridobi publicitetni učinek, ki je primerljiv z vpisom hipoteke v zemljiški knjigi.

Pojem registrske neposestne zastavne pravice na zalogah

Registrska neposestna zastavna pravica je v Stvarnopravnem zakoniku opredeljena kot posebna oblika neposestne zastavne pravice, ki se pridobi z vpisom v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju: register), ki ga vodi AJPES. Registrsko neposestno zastavno pravico je mogoče ustanoviti samo na premičninah, ki se lahko enolično identificirajo in za katere se vodi register. To so med drugim tudi zaloge, ki se nahajajo na točno določenem prostoru oziroma na določeni nepremičnini.

Registrska neposestna zastavna pravica na zalogah omogoča upniku, da z enkratnim pravnim poslom ustanovi zastavno pravico tako na zalogah, ki so ob sklenitvi pravnega razmerja v zastaviteljevi posesti, kot na tistih, ki v času trajanja pravnega razmerja šele pridejo v njegovo posest (bodoče zaloge). Zastavitelj, ki ostane posestnik zalog, pa lahko te nemoteno uporablja pri poslovanju.

Ker so zaloge namenjene predelavi ali nadaljnji prodaji, je za zastavnega upnika bistveno, da zastavitelj obnavlja količino zalog, zato mora zastavitelj upniku omogočiti reden nadzor nad obnavljanjem zalog ter mu o tem tudi pošiljati izpiske iz poslovnih knjig.

Nastanek registrske neposestne zastavne pravice na zalogah

Neposestna zastavna pravica nastane s sporazumom o ustanovitvi zastavne pravice, ki mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in med drugim vsebuje soglasje, da se zastavitelj strinja z ustanovitvijo zastavne pravice na premičnini in s poplačilom zavarovane terjatve iz zastavljene stvari. V primerih, ko so predmet zastavne pravice premičnine, za katere se vodi register, nastane zastavna pravica šele z vpisom v ta register.

Register zagotavlja publicitetni učinek zastavne pravice. Če je zastavna pravica vpisana v registru, se nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov o zastavni pravici, ki so vpisane v tem registru. V kolikor bi zastavitelj zastavljene zaloge prodal drugi osebi, bi upnik lahko uresničil zastavno pravico tudi proti pridobitelju zalog.

Poplačilo iz neposestne zastavne pravice

Če dolžnik terjatve ob dospelosti ne poravna, nastopi razlog za uresničitev zastavne pravice. Zastavni upnik v primeru neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti pridobi pravico, da od zastavitelja zahteva izročitev zastavljene stvari ali predlaga izvršbo s prodajo stvari. Tu se pokaže učinek neposredno izvršljivega notarskega zapisa, ki upniku omogoča neposredno izvršbo na zastavljenih stvareh.

Image

Se odločate za samostojno poslovno pot?


IZKORISTITE PRILOŽNOST
 
Image

Se odločate za samostojno poslovno pot?


IZKORISTITE PRILOŽNOST