Pravni nasveti

Pravni nasveti

Ugovor tretjega v izvršilnem postopku

Pri izvrševanju sklepa o izvršbi se kaj hitro lahko zgodi, da izvršitelj zarubi predmet, na katerem ima dolžnik zgolj solastniški delež ali pa sploh ni njegov lastnik. Za takšne primere je solastnikom oziroma lastnikom, ki jim je bil v izvršilnem postopku nad drugo osebo zarubljen predmet, na razpolago institut “ugovor tretjega”, ki takšno stanje popravlja.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Posojilna pogodba

Posojilna pogodba je namenjena pospeševanju kroženja denarja. Na eni strani omogoča razvoj in nove investicije, na drugi strani gre za obliko naložbe. Ker je posojilodajalec izpostavljen tveganju, da mu posojilojemalec ne vrne posojila, je pomembno, da se k sklenitvi posojilne pogodbe pristopi premišljeno.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prenehanje gospodarske družbe

Prenehanje poslovanja gospodarske družbe pomeni obstoj razloga za prenehanje družbe, izvedbo postopka za prenehanje družbe in izbris družbe iz registra. ZGD-1 določa dva načina prenehanja gospodarske družbe: (i) redno prenehanje in (ii) prenehanje po skrajšanem postopku.

Pravni nasveti

Mobing na delovnem mestu

Pravni nasveti

Mobing na delovnem mestu

Varovanje pravic delavca v delovnem razmerju je pomembna pravna kategorija, opredeljena z ustavnimi in različnimi zakonskimi določbami, ki delavcu dajejo določena upravičenja, delodajalcem pa nalagajo določene obveznosti.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov

Poslovni subjekti morajo v 14 mesecih od uveljavitve Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (t.j. do 19. 01. 2018) podatke o dejanskih lastnikih v skladu s 44. členom tega zakona vpisati v register dejanskih lastnikov.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Pravne napake, ki nas lahko stanejo veliko denarja

Ljudje velikokrat mislijo, da dokler ne podpišejo pogodbe, niso nič dolžni. Ni povsem tako. Če se pogajajo in nimajo namena skleniti pogodbe, so lahko odgovorni za nastalo škodo nasprotne strani,” je odvetnik mag. Tadej Vodičar posvaril udeležence seminarja Pogodbeno pravo za podjetne.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prijava terjatve v stečajni postopek

Okrožno sodišče ob izdaji sklepa o stečajnem postopku objavi tudi oklic o začetku stečajnega postopka, s katerim upnike stečajnega dolžnika pozove, da prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v roku treh mesecev po objavi oklica. Kaj morate vedeti za prijavo terjatev.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora

Odškodninska odgovornost je obligacijsko razmerje, v katerem je stranka, ki drugi stranki povzroči škodo, tako škodo dolžna povrniti, oškodovana stranka pa je takšno povrnitev upravičena zahtevati. Člani organa vodenja ali nadzora imajo pri opravljanju svojih funkcij dve temeljni dolžnosti.

Pravni nasveti

Poslovna skrivnost

Pravni nasveti

Poslovna skrivnost

Nekateri podatki so pred nepooblaščenim širjenjem zaščiteni že po samem zakonu, pri vseh ostalih pa morajo gospodarski subjekti sami poskrbeti za njihovo zaščito, tako znotraj gospodarskega subjekta kot tudi s strani tretjih oseb.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Omejitve pri izplačilih delavcu v osebnem stečaju

Delodajalec mora pri izplačevanju plače delavcu, ki je v postopku osebnega stečaja, paziti na določene zakonske omejitve. Nepravilno izvrševanje sklepov sodišča ima za delodajalca lahko neugodne posledice.