Pravni nasveti

Pravni nasveti

Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov

Poslovni subjekti morajo v 14 mesecih od uveljavitve Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (t.j. do 19. 01. 2018) podatke o dejanskih lastnikih v skladu s 44. členom tega zakona vpisati v register dejanskih lastnikov.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Pravne napake, ki nas lahko stanejo veliko denarja

Ljudje velikokrat mislijo, da dokler ne podpišejo pogodbe, niso nič dolžni. Ni povsem tako. Če se pogajajo in nimajo namena skleniti pogodbe, so lahko odgovorni za nastalo škodo nasprotne strani,” je odvetnik mag. Tadej Vodičar posvaril udeležence seminarja Pogodbeno pravo za podjetne.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prijava terjatve v stečajni postopek

Okrožno sodišče ob izdaji sklepa o stečajnem postopku objavi tudi oklic o začetku stečajnega postopka, s katerim upnike stečajnega dolžnika pozove, da prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v roku treh mesecev po objavi oklica. Kaj morate vedeti za prijavo terjatev.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora

Odškodninska odgovornost je obligacijsko razmerje, v katerem je stranka, ki drugi stranki povzroči škodo, tako škodo dolžna povrniti, oškodovana stranka pa je takšno povrnitev upravičena zahtevati. Člani organa vodenja ali nadzora imajo pri opravljanju svojih funkcij dve temeljni dolžnosti.

Pravni nasveti

Poslovna skrivnost

Pravni nasveti

Poslovna skrivnost

Nekateri podatki so pred nepooblaščenim širjenjem zaščiteni že po samem zakonu, pri vseh ostalih pa morajo gospodarski subjekti sami poskrbeti za njihovo zaščito, tako znotraj gospodarskega subjekta kot tudi s strani tretjih oseb.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Omejitve pri izplačilih delavcu v osebnem stečaju

Delodajalec mora pri izplačevanju plače delavcu, ki je v postopku osebnega stečaja, paziti na določene zakonske omejitve. Nepravilno izvrševanje sklepov sodišča ima za delodajalca lahko neugodne posledice.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Postopek z evropskim plačilnim nalogom

Evropski plačilni nalog se uporablja v civilnih in gospodarskih čezmejnih zadevah za izterjavo denarnih obveznosti, vendar Uredba o EPN določa tudi nekatere izjeme, kot so npr. davčne zadeve, premoženjska razmerja med zakoncema, insolventni postopki ipd.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Avtorsko delo, ustvarjeno v delovnem razmerju

Kadar avtorsko delo ustvari delavec pri izpolnjevanju svojih obveznostih ali po navodilih delodajalca, se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja, če ni s pogodbo določeno drugače.

Pravni nasveti

Splošni pogoji pogodbe

Pravni nasveti

Splošni pogoji pogodbe

Udeleženci v prometu blaga in storitev se različno pripravljajo na sklepanje pogodbenih razmerij. Splošni pogoji, ki jih določi ena pogodbena stranka, bodisi da so vsebovani v formularni pogodbi bodisi da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti.