Pravni nasveti

nov gradbeni zakon

Pravni nasveti

Nekatere novosti, ki jih prinaša novi gradbeni zakon

Gradbeni zakon, ki je bil objavljen 02.11.2017 v Uradnem listu RS, št. 61/2017 in se je začel uporabljati 01.06.2018, nadomešča Zakon o graditvi objektov in prinaša kar nekaj sprememb, katerih namen je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. 

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Delodajalci so v razmerju do svojega zaposlenega delavca upravljavci zbirk osebnih podatkov. Navedeno pomeni, da delodajalec na različne načine obdeluje (npr. zbira, vpisuje, spreminja, hrani) osebne podatke delavca ter tudi drugih posameznikov, kot na primer družinskih članov delavca ter kandidatov za zaposlitev.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov po novi splošni uredbi GDPR

Uredba GDPR določa med drugim predvsem pravila o varstvu temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov. V prispevku predstavljamo nekaj bistvenih sprememb oziroma novosti za upravljalce zbirk osebnih podatkov, ki so predvsem na področju pridobivanja osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov in imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Zavarovanje s predhodno odredbo

V izvršilnem postopku lahko pogosto traja kar precej časa, da stranka (upnik) dobi pravno varstvo v obliki izvršilnega naslova, oziroma da sodišče izda sklep o izvršbi. Prav zaradi zavarovanja interesov upnika, da se izogne posledicam zavlačevanja izvršilnega postopka s strani dolžnika, Zakon o izvršbi in zavarovanju predvideva sredstva zavarovanja, med katera spada tudi predhodna odredba.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

V vsakdanji praksi je vse več primerov, ko se samostojni podjetniki znajdejo v situaciji, ko naročeno storitev opravijo, za svoje storitve izdajo račun, plačila opravljene storitve pa tudi po datumu zapadlosti računa ne prejmejo. Za takšne primere je v Zakonu o izvršbi in zavarovanju predvidena izvršba na podlagi verodostojne listine, ki je v praksi precej pogosto uporabljen institut.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa o izvršbi

Praviloma imajo pravna sredstva suspenzivni oziroma odložilni učinek, kar pomeni, da se odločba (sodba, sklep) ne more izvršiti, dokler teče rok za vložitev pravnega sredstva. Zakon lahko določi, da je odločba v nekaterih primerih izvršljiva pred samo pravnomočnostjo (pred potekom roka za vložitev pravnega sredstva).

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Ugovor tretjega v izvršilnem postopku

Pri izvrševanju sklepa o izvršbi se kaj hitro lahko zgodi, da izvršitelj zarubi predmet, na katerem ima dolžnik zgolj solastniški delež ali pa sploh ni njegov lastnik. Za takšne primere je solastnikom oziroma lastnikom, ki jim je bil v izvršilnem postopku nad drugo osebo zarubljen predmet, na razpolago institut “ugovor tretjega”, ki takšno stanje popravlja.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Posojilna pogodba

Posojilna pogodba je namenjena pospeševanju kroženja denarja. Na eni strani omogoča razvoj in nove investicije, na drugi strani gre za obliko naložbe. Ker je posojilodajalec izpostavljen tveganju, da mu posojilojemalec ne vrne posojila, je pomembno, da se k sklenitvi posojilne pogodbe pristopi premišljeno.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prenehanje gospodarske družbe

Prenehanje poslovanja gospodarske družbe pomeni obstoj razloga za prenehanje družbe, izvedbo postopka za prenehanje družbe in izbris družbe iz registra. ZGD-1 določa dva načina prenehanja gospodarske družbe: (i) redno prenehanje in (ii) prenehanje po skrajšanem postopku.

Pravni nasveti

Mobing na delovnem mestu

Pravni nasveti

Mobing na delovnem mestu

Varovanje pravic delavca v delovnem razmerju je pomembna pravna kategorija, opredeljena z ustavnimi in različnimi zakonskimi določbami, ki delavcu dajejo določena upravičenja, delodajalcem pa nalagajo določene obveznosti.