Pravni nasveti

Pravni nasveti

Opredelitev delovnega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) uvodoma določa, da ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi v skladu s številnimi, v zakonu izrecno navedenimi evropskimi direktivami Evropskega sveta.

Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu ter varuje interese delavcev v delovnem razmerju.

Navedena vsebina je urejena v 1. členu ZDR-1.

Kljub splošni opredelitvi, ki jo ZDR-1 zavzema v navedenem členu, je mogoče razbrati ključno in temeljno opredelitev oziroma napotitev, in sicer, da se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in delavcem.

ZDR-1 v nadaljnjih členih, predvsem 4., 13. in 18. členu ločuje izhodišče, ki ga samo po sebi postavlja 1. člen ZDR-1.

Delovno razmerje, ki je predmet zakonskega urejanja, praviloma nastane s sklenitvijo same pogodbe o zaposlitvi, vendar je potrebno, kot že navedeno pred tem, upoštevati tudi določbe 4., 13. in 18. člena ZDR-1, ki se nanašajo na obstoj delovnega razmerja. ZDR-1 status delavca in s tem varstvo priznava tudi osebam, ki niso sklenile pisne pogodbe o zaposlitvi ali so sklenile pogodbo civilnega ali gospodarskega prava (fiktivno, navidezno), če se ugotovi, da v razmerju med pogodbenima strankama obstajajo elementi delovnega razmerja, kot jih opredeljuje 4. člen ZDR-1. Zakon za tovrstne primere celo predpisuje domnevo, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.

Navedeno področje odpira ogromno pravnih in dejanskih vprašanj, kar potrjujejo tudi številni postopki pred sodišči, ki jih zaenkrat sodišča rešujejo na enak način. V kolikor sodišče ugotovi, da obstajajo elementi delovnega razmerja, delavcu podelijo pravno varstvo in s tem delovno razmerje.

Vsekakor pa je pri vsakokratni presoji obstoja elementov delovnega razmerja potrebna previdnost, da se s tem ne povozi resničnih civilnih in gospodarskih razmerij.

Poglejte si naslednjo sodno prakso:


O avtorju