Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izvršba na denarno terjatev dolžnika

Upniku, ki ima do dolžnika terjatev, so za izterjavo le te na voljo številna izvršilna sredstva. Upnik pristojnemu sodišču v predlogu za izvršbo predlaga izvršilno sredstvo ali več njih glede na višino terjatve in vrsto dolžnikovega premoženja. Opravo izvršilnih dejanj pri več izvršilnih sredstvih mora pristojno sodišče začeti hkrati. Ena izmed izvršilnih sredstev je tudi izvršba na denarno terjatev dolžnika. … Read More

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo

Zakon o gospodarskih družbah -1 (v nadaljevanju ZGD-1) določa, da skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe, bodisi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje kapitala iz sredstev družbe. Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da se izpelje vnaprej predpisani postopek in se izpolnijo določene zakonske predpostavke.   Pri efektivnem povečanju osnovnega kapitala, to je … Read More

Pravni nasveti

Davek na nepremičnine

Pravni nasveti

Davek na promet nepremičnin

Ob vsakem odplačilnem prenosu nepremičnine nastane obveznost plačila davka na promet nepremičnin, ki ga je po zakonu dolžan plačati prodajalec.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Registrska neposestna zastavna pravica na zalogah

Vsako podjetje iz prakse dobro ve, da je pravočasno in popolno poplačilo terjatev prej izjema kot pravilo. Prav zato obstaja vrsta možnih oblik zavarovanja plačil. Ena izmed njih je neposestna zastavna pravica na zalogah.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Odlog izvršbe

Izvršbo je mogoče odložiti delno, ko je na primer predlog za odlog izvršbe vložen samo glede določenega predmeta ali samo glede določenega izvršilnega dejanja, ali v celoti.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Manjšinske pravice družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo

S pojmom manjšinske pravice se označujejo pravice, katerih namen je varstvo manjšinskih družbenikov. Manjšinskih pravic ne more izvrševati vsak družbenik, temveč je za njihovo izvrševanje potreben določen kvorum, ki se določi glede na znesek celotnega osnovnega kapitala.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Vodilni delavec

Vodilni delavec je oseba, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve. Kljub imenski in vsebinski podobnosti pojma vodilnega delavca ni mogoče enačiti s poslovodno osebo.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prenos poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo

Spremembe v lastniški strukturi imajo pomemben vpliv na delovanje in razvoj podjetij in prenosi poslovnih deležev niso izjema. Zato je dobro vedeti, kdaj in kako v omenjenem primeru postopati.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izključitev družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Različne okoliščine in razlogi lahko pripeljejo do tega, da je udeležba družbenika v d.o.o. za druge družbenike neznosna ali celo škodljiva. Kaj lahko v takih primerih naredijo prizadeti družbeniki?

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izstop družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Vsak družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ima pravico, da iz te družbe izstopi. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) določa dva načina izstopa družbenika, in sicer pogodbeni izstop in sodni izstop.