Podjetniške finance

Rast podjetja

Podjetniške finance

Rast podjetja je mogoča le ob obvladovanju stroškov

Strateški pristop k obvladovanju in upravljanju stroškov lahko pomaga pri nadaljnji rasti poslovanja podjetja.

Zadnja finančna in gospodarska kriza je poskrbela, da ima danes veliko podjetij zelo zdravo bilanco stanja in celotno finančno sliko poslovanja, saj so bila v času gospodarskega krčenja prisiljena varčevati in zarezati v stroške. Kljub zdravim financam pa marsikatero podjetje ni pripravljeno na rast poslovanja, saj se še vedno osredotoča predvsem na obvladovanje stroškov in varčuje povsod, kjer lahko. To pa je napaka, saj niso vsi stroški enaki, ampak jih je treba ločiti na manj in bolj pomembne za rast poslovanja podjetja. Stroške in trošenje podjetja je treba razumeti kot investicijo, ki bo omogočila rast podjetja, poudarjajo pri svetovalni družbi PricewaterhouseCoopers (PwC) in zagovarjajo strateški pristop k stroškom, ki bo podjetjem omogočil reorganizacijo v cilju poslovne rasti. Stroške je treba razumeti kot investicije in jih ločiti na bolj pomembne, tiste, ki omogočajo in spodbujajo rast poslovanja, in manj pomembne, ki so pač nujni za delovanje podjetja. Podjetja, ki povsod nižajo stroške, kot so počela v obdobju gospodarske krize, bodo imela težave z razvojem poslovanja in vstopom na nove trge, komercializacijo novih izdelkov in storitev, ponudbo dodatnih storitev za stranke in podobno. Takšna podjetja bodo kljub trenutno zdravi bilanci v prihodnosti zašla v težave, ker se bodo na trgu težko spopadla s tistimi poslovnimi subjekti, ki bodo vpeljali potrebne spremembe pri obravnavi stroškov.

Kako veste, da je vaše podjetje pripravljeno na rast

V skladu s strategijo rasti družbe PwC bi se moralo vsako podjetje vprašati tri stvari:

Ali imate jasne cilje, osredotočene na rast podjetja, ki določajo izbiro investicij?

Brez jasnih ciljev, ki so osredotočeni na rast podjetja, lahko v podjetju hitro nastane zmeda. Vodilni hodijo na različne sestanke o nepovezanih rečeh in sodelujejo pri različnih projektih in programih, brez jasnega cilja. Večina jih ne zna povedati, pri katerih stvareh je podjetje najbolj uspešno. Posledično se programom, ki so pomembni za rast podjetja v skladu z varčevalno politiko, ne zagotavlja dovolj finančnih sredstev, kar dolgoročno pomeni izgubo konkurenčnosti podjetja.

Ali so vaši stroški v skladu z vašimi cilji?

Če stroški niso v skladu s cilji rasti podjetja, se lahko zgodi, da se manj pomembnim programom, ki ne prispevajo k rasti podjetja, namenja preveč sredstev, medtem ko programi, ki so ključni za rast poslovanja, ostanejo brez sredstev. Upravljanje stroškov mora biti tesno povezano s cilji podjetja, saj se le tako lahko sprejmejo prave odločitve.

Ali organizacija podjetja omogoča doseg postavljenih ciljev rasti?

Brez dobro postavljene organizacije podjetja je doseganje ciljev rasti lahko zelo težavno ali skoraj nemogoče. Če se zaradi slabe organizacije prodaja ne odzove dovolj hitro na povpraševanja kupcev, je mogoče hitro izgubiti posel. Menedžment mora poskrbeti za organizacijo podjetja, ki omogoča doseg postavljenih ciljev, in zagotoviti potrebna sredstva za hitro in učinkovito delovanje organizacije.

Reorganizirajte se za rast in njeno ohranjanje

Dobro postavljen model organizacije podjetja omogoča rast poslovanja na dva načina. Prvič, obvladuje in upravlja nižanje stroškov in obenem omogoča sredstva za investicije pri programih, ki so pomembni za rast podjetja in so v skladu s postavljenimi cilji. V organizaciji, ki je osredotočena na rast poslovanja, se določena sredstva delijo med oddelki oziroma programi in s tem obvladujejo stroške, vseeno pa omogočajo nemoteno delovanje različnih programov, ki prispevajo k rasti poslovanja podjetja. Največkrat je treba tudi skrčiti oziroma izločiti ravni v vertikalni hierarhiji odločanja v podjetju, kar ugodno vpliva tudi na stroške dela. Drugič, dobro organizirano podjetje lahko doseže občutno rast poslovanja, če omogoči posameznim menedžerjem, da ravnajo kot lastniki podjetja. To se omogoči z jasno postavljenimi poslovnimi in finančnimi cilji in točno določenimi pravili, ki jim narekujejo, kje se lahko odločijo sami in kje potrebujejo dovoljenje oziroma mnenje višjega vodstva podjetja. Omogoči se jim lahko tudi večji nadzor nad sredstvi, ki so jim dodeljena. Seveda pri tem igra pomembno vlogo tudi nagrajevanje posameznih menedžerjev, ki mora biti pravično in jih spodbujati k doseganju in preseganju postavljenih ciljev.

Rast poslovanja in krčenje stroškov

Rast poslovanja in hkrati krčenje stroškov sta mogoča le ob zasledovanju enotne strategije na ravni celotnega podjetja ali organizacije. V ospredju morajo biti procesi finančnega, poslovnega in strateškega načrtovanja, ki morajo začrtati jasne cilje na ravni celotne organizacije. Določen program ali poslovno enoto, pri večjih podjetjih, ki ni v skladu s cilji celotnega podjetja, je treba reorganizirati ali izločiti, saj ogroža doseganje postavljenih ciljev. Posamezni oddelki, poslovne enote ali programi v podjetju morajo med seboj sodelovati in si izmenjavati informacije, saj bodo le tako lahko vsi zaposleni v podjetju pripomogli k doseganju skupnih ciljev. Menedžment pa mora zagotoviti organizacijo poslovanja, ki podpira in omogoča takšno delovanje podjetja, in zagotoviti podporo posameznim oddelkom, da se ti lahko osredotočijo na doseganje ciljev in izpeljavo sprejetih načrtov.