Podjetniške finance

Podjetniške finance

Podjetja zavarujejo vse, le terjatve do kupcev pustijo nezavarovane

Kako izstavljene račune z dolgimi, tudi večmesečnimi plačilnimi roki v le nekaj dneh spremeniti v likvidna sredstva? Odgovor na to vprašanje ponuja odkup terjatev ali faktoring.

Podjetja, ki redno uporabljajo faktoring kot eno od možnosti financiranja obratnih sredstev, si z njim zagotovijo ne le plačilo in likvidnost, ampak tudi nižjo zadolženost in boljšo boniteto, posledično pa podjetje pridobi višje limite in boljše obresti pri ostalih storitvah pri sodelovanju z banko.  Kljub navedenemu se veliko podjetij tega še vedno ne zaveda!

“Podjetja se odločajo za zavarovanje vsega premoženja, od proizvodnih zgradb do voznega parka in celo zaposlenih. Terjatve do kupcev, iz katerih bo vse to plačano, pa pustijo nezavarovane,” opozarja Damir Abdić, direktor sektorja odkupa terjatev na Gorenjski banki.

Pod njegovim vodstvom je ekipa faktoringa Gorenjsko banko v samo štirih letih od prihoda na trg faktoringa pripeljala do enega od največjih ponudnikov na področju faktoring storitev v Sloveniji.

Podjetje ne prevzema tveganja

V Gorenjski banki se osredotočajo na odkupovanje terjatev brez regresa po tržno ugodni ceni, primerljivi z ostalimi oblikami kratkoročnega financiranja (posojila, revolving), kar je tudi med slovenskimi podjetji najbolj iskana oblika faktoringa. Le na ta način se lahko komitentu ponudi dolgoročno primerno rešitev financiranja obratnih sredstev.

V praksi to pomeni, da podjetje takoj po izstavitvi računa prejme likvidna sredstva, hkrati pa si zagotovi popolno zavarovanje terjatev do izbranega kupca. Tveganje njihovega neplačila prevzame banka, ki odkupi terjatve.

Banka zato preverja izključno finančni položaj in plačilno sposobnost kupca oziroma dolžnika. Boniteta komitenta, od katerega je odkupila terjatev, je zanjo v takšnem primeru manj pomembna.

Na tržišču določeni ponudniki faktoring storitev velikokrat prevzemajo manjša tveganja in podjetjem v glavnem ponujajo faktoring z regresno pravico. Kar pomeni, da jim zagotavljajo zgolj financiranje, če njihovi kupci ne plačajo računov, pa sredstva zahtevajo nazaj.

“Ponujamo tudi odkup terjatev z regresno pravico, vendar se večina podjetij odloči za faktoring brez regresne pravice,” je poudaril Abdić.

Nizki stroški

Stranke prepričajo z ugodno ceno, ki je bistveno nižja kot pri drugih faktorinških družbah.

Pri Gorenjski banki je efektivna letna obrestna mera financiranja nižja od petih odstotkov. Strošek celotnega financiranja, kar vključuje obresti ter strošek zavarovanja, odkupa terjatev in upravljanja, namreč za obdobje 90 dni v povprečju znaša okoli en odstotek.

Za primerjavo: nekateri ponudniki na trgu tolikšno provizijo obračunajo v mesecu dni. Njihov letni strošek s tem presega 10 odstotkov in je še enkrat višji kot pri Gorenjski banki.

Končni strošek faktoringa je sicer odvisen od bonitete odstopnika ali dolžnika, od ročnosti terjatve, od vrste faktoringa (regresni, neregresni) in seveda od opravljenega obsega.

Za njihove stranke je prednost tudi v tem, da imajo v portfelju številne komplementarne produkte. Če podjetje uporablja storitve faktoringa in se odloči za najem posojila ali lizinga, je deležno dodatnih ugodnosti.

Smiselno je, da se za storitve faktoringa odločajo podjetja, ki imajo za vsaj 50 tisoč evrov prometa do enega kupca. Največ je sicer tistih, ki imajo s posameznimi partnerji odprtih za med 100 in 500 tisoč evrov obveznosti.

V najkrajšem času do sredstev

Pohvalijo se lahko tudi z razmeroma hitrim reševanjem vlog za odobritev faktoringa. Do enkratnega odkupa terjatev lahko stranka pride v dveh do treh dneh. Če gre za terjatve do znanega in uspešnega slovenskega podjetja, pa tudi prej.

Abdić poudarja, da imajo najboljšo ekipo, ki se lahko pohvali z izjemnimi rezultati. V štirih letih delovanja so že blizu 500 milijonom evrov odkupljenih terjatev. Od tega so bile vse terjatve v celoti poplačane, kar priča o njihovi sposobnosti ocenjevanja tveganj. Strokovni in usposobljeni svetovalci v sinergiji s finančno močno ustanovo komitentom ponujajo širok pregled nad dogajanjem na trgu.

Dokazali so se tudi pri reševanju nastalih težav. Nemalokrat se je zgodilo, da dolžniki niso plačali računov ob njihovi zapadlosti, vendar so zaplete rešili na učinkovit in miren način. Bili so tudi mediator v sporih med podjetji in dolžniki.

Pomemben del portfelja predstavljajo stalne stranke, ki redno, tudi večkrat mesečno uporabljajo storitve faktoringa. “Komitenti so zadovoljni, fluktuacija je zelo majhna,” je pojasnil Abdić.

V prihodnjem letu načrtujejo tudi digitalizacijo postopka odobritve faktoringa, kar bo še pospešilo uporabo tovrstnih storitev.

Prostora za širitev je dovolj

Pokazatelj uporabe faktoringa po posamezni državi se meri v odstotku od BDP. V primerjavi z Nemčijo, ki je naša največja izvozna partnerica in s katero se običajno primerjamo, je delež uporabe faktoringa precej višji: Faktoring podjetja tam koristijo v višini 7 % BDP, v Sloveniji npr. 3 %. Na Hrvaškem je delež kot v Sloveniji 3 %, v Avstriji 6 %, Franciji 13 % in Veliki Britaniji 14 %.

Faktoring je v Sloveniji torej našel svoj prostor, ima pa še velik potencial. Verjamemo, da ga bodo podjetja ob primernih pogojih, ki jih nudi Gorenjska Banka, v bodoče tudi znala pripoznati.

Zakaj je faktoring koristen

Če povzamemo, je faktoring hitra in izredno koristna oblika financiranja obratnih sredstev, in to ne le za velika, ampak tudi za mala in srednje velika podjetja. Ima več prednosti:

– enostavna zagotovitev tekoče likvidnosti,

– varnost poslovanja,

– pozitiven učinek na finančne izkaze in kazalnike,

– konkurenčna prednost do kupcev in dobaviteljev,

– cenovno ugodna rešitev.

Faktoring z regresno pravico

Pri klasičnem odkupu banka prevzame financiranje v določenem odstotku odstopljene terjatve, ne pa tudi tveganja neplačila kupca. Tako lahko sredstva zahteva nazaj, če kupec ne bi plačal terjatve. Tveganje plačilne nesposobnosti dolžnika torej nosi odstopnik. Za ugotavljanje tveganja sta pomembni boniteti tako dolžnika kot odstopnika.

Faktoring brez regresne pravice

Banka poleg financiranja prevzame še tveganje neplačila dolžnika, ki velja do celotne višine posamezne odstopljene terjatve. Dogovor ne velja, če dolžnik ugovarja obstoju odstopljene terjatve ali njeni višini. V takšnem primeru lahko banka odstopi od nakupa dela ali celotne terjatve in zahteva vračilo celotnega zneska financiranja.

Tihi faktoring

Dolžnik (kupec) ni obveščen o tem, da je podjetje odstopilo terjatev banki. V takšnem primeru dolžnik plačilo izvede na račun podjetja, to pa sredstva takoj prenakaže na račun banke. Storitve tihega faktoringa se lahko ponudi le podjetjem z dobro bonitetno oceno. Tihi faktoring prav tako zahteva visoko raven zaupanja med banko in komitentom.

Dobaviteljski faktoring

Banka sklene pogodbo z dolžnikom in v njegovem imenu poravna obveznost do dobavitelja. Plačilo se torej izvede na dobaviteljev račun, stroške financiranja pa krije dolžnik. Dolžnik in banka se lahko dogovorita tudi za nov (podaljšani) rok plačila odstopljenih terjatev.

Odkup akreditivnih terjatev

Navedena oblika faktoringa se izvaja v primeru potrjenih akreditivnih dokumentov s strani banke, ki je v imenu dolžnika odprla akreditiv v korist odstopnika. Potrditev akreditivnih dokumentov mora banka prejeti preko sistema SWIFT.

Image

POVEČAJTE OBSEG POSLOVANJA IN SE ZAVARUJTE PRED SLABIMI TERJATVAMI


VEČ O FAKTORINGU
 
Image

POVEČAJTE OBSEG POSLOVANJA IN SE ZAVARUJTE PRED SLABIMI TERJATVAMI


VEČ O FAKTORINGU

O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si