Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kaj mi povedo finančni kazalniki uspešnosti podjetja?

Podjetja danes bolj ali manj poslujejo v zahtevnem in konkurenčnem okolju. Njihov glavni cilj je pridobivanje novih strank in naročil. Če bodo uspešnejša od drugih na trgu, si bodo utrdila položaj na njem, rasla in zaposlovala. Imela bodo dovolj denarja za plačilo nabavljenega materiala in delavcev, ostalo bo tudi za lastnike.

Toda to pogosto ni dovolj. Hitro se lahko kaj zalomi. Prihodkov, ki jih dobijo od posla, je lahko premalo za poplačilo vseh stroškov. Ob nepazljivosti in preveliki izpostavljenosti do nekaj kupcev se lahko zgodi, da zmanjka denarja na računu. Zaloge materiala, ki so največji strošek, predolgo stojijo v skladišču in jih je potrebno odpisovati. Dolgoročni projekti se financirajo s kratkoročnimi posojili, kar lahko pripelje do bankrota, …

Da bi lahko vodstvo sistematično spremljalo poslovanje podjetja in ga usmerjalo v pravo smer, so tu finančni in poslovni kazalniki, ki jim olajšajo delo.

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri glavni kazalniki:

1) EBITDA ali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo

Gre za eno najbolj priljubljenih in uporabnih finančnih postavk, ki je dober približek denarnemu toku iz poslovanja. S tem je ključen indikator za vodstvo, banke, ocenjevalce vrednosti in analitike.

EBITDA = dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija

V osnovi predstavlja dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo. Izračuna se tako, da se od prihodkov odštejejo odhodki (brez obresti, davkov, odpisov in amortizacije).

Kaže sposobnost podjetja, da pokriva odpise vrednosti in druge odhodke, ki niso povezani s poslovnimi odhodki. Negativen EBITDA predstavlja rdeč alarm, saj kaže, da se podjetje sooča z resnimi težavami in da je ogrožen njegov obstoj na dolgi rok.

Je koristen pokazatelj dobičkonosnosti, posebej z vidika relativne primerjave z drugimi podjetji in panogo. Uporablja se tudi kot osnova pri kreditni analizi, torej pri ocenjevanju sposobnosti podjetja, da servisira svoje finančne obveznosti.

2) ROA ali donosnost sredstev

Kaže, kako uspešno je bilo vodstvo pri upravljanju s sredstvi. Čim večja je vrednost tega kazalnika, tem uspešnejše je poslovanje podjetja.

ROA = čisti dobiček / sredstva

Kazalnik kaže razmerje med doseženim rezultatom in vloženimi sredstvi oziroma pove, koliko čistega dobička ali čiste izgube je izkazanih na denarno enoto sredstev.

Njegova vrednost je zelo odvisna od panoge, konkurenčnosti izdelkov in stopnje dodane vrednosti. V proizvodnih podjetjih je praviloma nižja, v visokotehnoloških podjetjih pa višja.

Vsa podjetja stremijo k čim višji vrednosti tega kazalnika, saj to pritegne vlagatelje in financerje. Večja kot je dobičkonosnost sredstev, manjša je namreč verjetnost, da bo podjetje zašlo v poslovne in finančne težave ali da bo moralo ukiniti poslovanje.

3) ROE ali donosnost kapitala

Kazalnik je s stališča lastnikov najpomembnejši. Pove nam, koliko dobička lahko ustvari podjetje glede na vire, ki mu jih zagotavljajo njegovi družbeniki oziroma delničarji.

ROE = čisti dobiček / povprečno stanje kapitala

Kaže, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala.

Tisti, ki je v podjetje vložil svoja sredstva, lahko s preprostim izračunom preveri, kako uspešna je njegova naložba in ali bi zaslužil več, če bi denar vložil kam drugam. Vrednost kazalnika lahko namreč primerja z obrestnimi merami dolgoročnih depozitov ali državnih obveznic, morda tudi z donosnostjo vzajemnih in drugih skladov.

Če podjetje posluje slabo in lastnikom vložki prinašajo manj kot primerljive naložbe, je potrebno izboljšati poslovanje, drugače je smiselno razmišljati o izstopu iz lastništva, torej prodaji deleža, ali zaprtju podjetja.

Vendar pa je potrebno paziti, da lahko višja vrednost kazalnika pomeni tudi večje tveganje na račun velikega zadolževanja. Namesto da bi podjetje pridobilo sredstva od lastnikov, se obrne na banke in druge financerje, ki v določenem obdobju zahtevajo vračilo denarja.

Vir: Finančni slovar, Antera

V naslednjih člankih bomo predstavili še kazalnike stanja financiranja in investiranja, kazalnike plačilne sposobnosti, kazalnike obračanja in kazalnike poslovne uspešnosti.

Image

Potrebujete dodatna sredstva za uresničitev poslovne priložnosti?


KONTAKTIRAJTE NAS
 
Image

Potrebujete dodatna sredstva za uresničitev poslovne priložnosti?


KONTAKTIRAJTE NAS

O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si