Podjetniške finance

Podjetniške finance

Faktoring je za finančnike priložnost in ne izhod v zadnji sili

Faktoring se vedno bolj uveljavlja kot oblika financiranja slovenskih podjetij. Zlasti kot orodje za izboljšanje likvidnosti lastnega poslovanja. Po grobih ocenah ga občasno ali redno  uporablja že okoli polovica vseh podjetij.

“Nekateri ga koristijo tedensko za redno plačilo dobaviteljev (priložnost tudi za koriščenje popustov v primeru predčasnih plačil), drugi mesečno za plačevanje davkov in izplačilo plač zaposlenih, tretji ob izrednih izpadih likvidnosti, torej enkratno. Določena podjetja pa zaradi izboljšanja kazalnikov na mesečni ali kvartalni ravni,” je pojasnil Damir Abdić, direktor sektorja odkupa terjatev na Gorenjski banki.

Vse večjo veljavo faktoringa dokazuje tudi uradna statistika. Po podatkih združenja FCI je bilo na slovenskem trgu v lanskem letu odkupljenih že za milijardo evrov terjatev. Posli v tujini so prinesli dodatnih 200 milijonov evrov.

Razloge za skokovito rast – od leta 2014 se je obseg poslov več kot podvojil – gre iskati predvsem 1. v nižji ceni storitve (v Gorenjski banki je cena primerljiva z ostalimi oblikami kratkoročnega financiranja, kot sta npr. revolving in kratkoročno posojilo) in 2. v prepoznanju uporabnosti faktoringa zaradi pozitivnega vpliva na bilance.

Gorenjska banka eden največjih igralcev na trgu

K aktualnemu razcvetu faktoringa je pomembno pripomogla tudi Gorenjska banka, ki je v štirih letih od prihoda na trg postala eden od največjih igralcev na tem področju.

“S faktoringom smo se začeli ukvarjati konec leta 2014 in načrtujemo, da bomo letos presegli znesek 200 milijonov evrov odkupljenih terjatev,” je povedal Damir Abdić.

Odlične odnose s strankami vzdržuje odlična ekipa osmih sodelavcev (večina z več kot desetletnimi izkušnjami na faktoring področju), ki imajo prostore v Dunajski vertikali v Ljubljani. Pohvalijo se lahko z izjemnimi rezultati. V štirih letih delovanja so bile vse terjatve, ki so jih odkupili od strank, v celoti poplačane. To priča ne le o njihovem ocenjevanju tveganj, ampak tudi o sposobnosti reševanja morebitnih nastalih težav.

Danes so med največjimi na trgu naslednje družbe:

  • Gorenjska banka,
  • S faktoring,
  • Aleja finance in
  • A.B.S. Faktoring.

S storitvami faktoringa se ukvarjajo tudi druge banke, vendar ni možno ugotoviti obsega njihovega poslovanja, saj ni medsebojne izmenjave podatkov.

Največji potencial pri manjših podjetjih

V praksi faktoring uporabljajo vsa podjetja. Je pa pri bankah, tudi pri Gorenjski banki, opaziti višji delež večjih podjetij, saj imajo širši pregled nad trgom ter dostopnost do informacij in na ta način izberejo boljšo bančno ponudbo.

Mala in srednje velika podjetja medtem velikokrat nimajo sredstev, da bi pregledala trg in pridobila konkurenčne ponudbe. Zato velikokrat ne uporabljajo faktoringa pri bankah, ampak pri drugih, manj ugodnih ponudnikih. “Res, je da so ti hitrejši, a če nekdo išče dolgoročno rešitev, je limit za faktoring pri banki precej bolj ugodna in trajna rešitev,” je poudaril Abdić.

Tudi sicer je pri manjših in srednjih podjetjih največ prostora za povečanje obsega odkupljenih terjatev.

Nič več sloves “izhoda v zadnji sili”

V preteklosti je faktoring pridobil sloves “izhoda v zadnji sili”. Eden od glavnih razlogov je bila tudi razmeroma visoka cena storitev.

Kot že navedeno, je danes faktoring primerljiv s kratkoročnim financiranjem preko ostalih bančnih produktov (kratkoročno posojilo, revolving).

Kljub temu je pri nekaterih težava še vedno nerazumevanje osnov faktoringa in njegovega namena. “Podjetja želijo prodati zapadlo terjatev ali pa se za faktoring odločajo, ko nastopijo hujše finančne težave. Takšnih situacij ni možno reševati s faktoringom, saj  predstavlja eno od oblik kratkoročnega financiranja, ki ima svoje prednosti in slabosti in nikakor ne more biti izhod v zadnji sili,” je opozoril Abdić.

Podjetja se takšnim situacijam izognejo tako, da storitve faktoringa redno uporabljajo pri svojem poslovanju  s čimer pridobijo večjo varnost, zagotavljajo tekočo likvidnost, urejajo denarne tokove, vse pa vodi v  izboljšanje njihove bonitete.

Rekordne številke v Evropi

Storitve faktoringa so od nekdaj najbolj uveljavljene v Evropi, veliko bolj kot v ZDA in drugih razvitih ekonomijah, tako kot v Sloveniji pa v zadnjih letih dosegajo rekordne številke.

V lanskem letu so posebej za to specializirana podjetja, banke in druge finančne inštitucije odkupile za več kot 1.700 milijard evrov terjatev. To je sedem odstotkov več kot v letu 2016 in kar četrtino več kot leta 2013.

Po podatkih iz leta 2016 se faktoringa poslužuje že okoli 164.000 evropskih podjetij v dejavnostih proizvodnje, storitev in distribucije. Faktoring jim ob tem zagotavlja redno financiranje v vrednosti okoli 170 milijard evrov.

Svetovni obseg odkupljenih terjatev je v lanskem letu po podatkih organizacije FCI znašal skoraj 2.600 milijard evrov.

Faktoring na Gorenjski banki: zgodba o uspehu

V manj kot petih letih bodo v Gorenjski banki presegli znamko pol milijarde evrov odkupljenih terjatev.

2014: začetek poslovanja,

2015: 39 mio EUR odkupljenih terjatev,

2016: 116 mio EUR,

2017: 169 mio EUR.

Pričakovanja za 2018: več kot 200 mio EUR.

Image

POVEČAJTE OBSEG POSLOVANJA IN SE ZAVARUJTE PRED SLABIMI TERJATVAMI


VEČ O FAKTORINGU
 
Image

POVEČAJTE OBSEG POSLOVANJA IN SE ZAVARUJTE PRED SLABIMI TERJATVAMI


VEČ O FAKTORINGU

O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si