Podjetniške finance

Podjetniške finance

Brez denarnega toka ni podjetja

Zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti je v zadnjih letih postalo ena od največjih težav slovenskih podjetij. Tudi če dobivajo nove posle in ohranjajo obseg poslovanja, se jim lahko zgodi, da na računu ni dovolj denarja za pravočasno plačilo dobaviteljem ali nakazilo mesečnega obroka za bančni kredit.

Odgovor na vprašanje, kaj je šlo narobe, pogosto skrivajo denarni tokovi, ki se jim kljub veliki informacijski in vsebinski vrednosti posveča premalo pozornosti.

V prispevku bomo predstavili izkaz denarnih tokov, kako ga enostavno razumeti in uporabljati ter kako nam lahko pomaga pri izogibanju čerem v poslovanju.

Med drugim nam lahko pomaga pri:

  • načrtovanju prilivov in odlivov denarnih sredstev,
  • optimizaciji denarnih tokov in s tem zniževanju stroškov,
  • odkrivanju finančnih težav v podjetju in
  • prepoznavanju problematičnih poslovnih partnerjev.
 Poslovanje, naložbenje in financiranje

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev. Pove nam torej, koliko denarja je podjetje prejelo v določenem obdobju in za kaj ga je porabilo.

Sam izkaz je razdeljen na več podbilanc, ki prikazujejo gibanje denarnih tokov na naslednjih področjih:

Področje+
A) Poslovanje· Prejemki od prodaje proizvodov in storitev (tu ne gre za ustvarjene prihodke, ampak unovčenje terjatev do kupcev)· Izdatki za nakupe materiala in storitev

· Plače, izdatki za dajatve …

B) Naložbenje

 

· Prejemki od obresti in deležev (dividende, udeležba pri dobičku)

· Prejemki od prodaje neopredmetenih in opredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin, finančnih naložb …

· Izdatki za nakup neopredmetenih in opredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin, finančnih naložb …
C) Financiranje · Prejemki od vplačanega kapitala (dokapitalizacija) in od povečanja finančnih obveznosti (zadolževanje)· Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje, vračilo kapitala in izplačilo dividend ali dobička

· Odplačilo finančnih obveznosti

· Nakup neopredmetenih in opredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin, finančnih naložb …

 

D) Končno stanje denarnih sredstev

 

Primer: financiranje naložbe

Za lažjo predstavo vzemimo primer podjetja XY, ki deluje v storitveni dejavnosti, ima več kot 12 zaposlenih, v naslednjih mesecih pa bo kupilo lastne prostore. Tako bo pri načrtovanju denarnih tokov v ospredju, kako financirati to investicijo.

Predvideni so naslednji denarni tokovi:

  1. A) Z opravljanjem storitev bo po ocenah beležilo prejemke v višini 12.000 denarnih enot, ki jih bo tudi v celoti dobilo plačane.

Glavnino stroškov, ki jih bo treba plačati, predstavljajo plače zaposlenih, ki jih bo za 7.000 enot. Za dajatve državi bo podjetje porabilo 1.000 enot, za pisarniški material, računovodstvo, stroške telekomunikacij in drugo pa 1.000 enot.

Pri poslovanju bo torej podjetje XY ustvarilo presežek 3.000 enot.

  1. B) Največji strošek pri naložbenju bo nakup in opremljanje nepremičnine, za kar bo podjetje porabilo 5.000 enot.

Nekaj sredstev za financiranje nakupa bo dobilo z unovčenjem bančnega depozita v vrednosti 500 enot.

Pri naložbenju bo imelo torej podjetje primanjkljaj 4.500 enot.

  1. C) Večino denarja za nakup lastnih prostorov bo podjetje zagotovilo z bančnim posojilom v višini 2.000 enot, dodatnih 600 enot bodo v kapital vložili lastniki.

Po dogovoru z banko bo treba plačati 500 enot avansa, dodatnih 100 enot pa bodo znašali stroški obresti.

Pri financiranju bo ustvarjen presežek 2.000 enot.

  1. D) Konec obdobja bo imelo podjetje 500 enot več kot ob njegovem začetku.

 

Tabelarični izkaz denarnih tokov iz zgornjega primera:

Področje+­Stanje
A) Poslovanje· 12.000 (prejemek od opravljeih storitev)· 7.000 (plače zaposlenih)

· 1.000 (dajatve državi)

· 1.000 (pisarniški material, računovodstvo, stroške telekomunikacij in drugo)

+ 3.000
B) Naložbenje

 

· 500 (depozit)· 5.000 (nakup in opremljanje nepremičnine)4.500
C) Financiranje · 2000 (bančno posojilo)

· 600 (vložek lastnikov)

· 500 (avans)

· 100 (obresti)

+ 2000
D) Končno stanje denarnih sredstev 15.10014.600+ 500
Koliko je prilivov in koliko odlivov?

Pri podjetju, ki nima veliko poslovnih dogodkov, zadostuje že enostaven načrt denarnega toka. Spremljate ga v štirih postavkah, in sicer začetnem stanju denarja, prilivih, odlivih in končnem stanju denarnih sredstev. Pomembno je, da so v posameznem obdobju prilivi višji kot odlivi.

Dobro izdelan načrt denarnih tokov vam bo nedvomno koristil tudi pri prošnji za najem posojila oziroma pri pridobivanju novih finančnih virov. Lažje boste namreč ocenili, koliko sredstev potrebujete in kako (dolgo) jih boste vračali. 

Negativen denarni tok – rdeča luč

Pri vzdrževanju likvidnosti morate tako zagotoviti prilive (plačila kupcev), ki naj bi pokrili načrtovane odlive (plačila obveznosti). Vsakodnevna plačilna sposobnost je zelo pomembna, saj mora podjetje zagotoviti zadosten denarni tok pri poslovanju, financiranju ali naložbenju, da pravočasno poplača zapadle obveznosti.

Zavedati se je namreč treba, da podjetje ni zrelo za likvidacijo ali stečaj, ko posluje z izgubo, ampak šele takrat, ko na dolgi rok ustvarja negativen denarni tok.

Več o kazalnikih uspešnosti poslovanja

Pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja si lahko pomagate tudi s kazalniki, o katerih smo že pisali:

 

Vir: Data, Podjetnik


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si