Podjetniške finance

Podjetniške finance

ABC faktoringa

Faktoring ali predčasni odkup terjatev je finančno orodje, ki vam omogoča takojšnje poplačilo terjatev in s tem zagotovi likvidnost pri poslovanju.

Posebej koristno je za mala, srednja in hitro rastoča podjetja, saj z njim financirajo rast obsega poslovanja in se hkrati zavarujejo pred slabimi terjatvami. Te nastanejo zaradi neplačil kupcev ali njihovega nepričakovanega podaljšanja plačilnih rokov.

Storitev faktoringa je posebej primerna tudi za podjetja, ki hitro pridobivajo nove kupce in so zato bolj izpostavljena tveganjem.

Čeprav je v interesu vsakega podjetja, da bi sredstva dobilo takoj, ko je to možno, je namreč v sodobnem svetu praktično nemogoče poslovati, ne da bi kupcem odobrili odložene roke plačila.

Primer: Sicer uspešno podjetje, ki povečuje obseg prihodkov in ustvarja dobiček, se je znašlo v likvidnostnih težavah. Na eni strani so kupci zaradi težav na trgu izsilili podaljšanje plačilnih rokov, na drugi strani pa so tudi nekateri dobavitelji zahtevali krajše plačilne roke oziroma celo predplačilo. Podjetje je zadevo rešilo tako, da je terjatve prodalo in takoj prišlo do denarja.

S prodajo nezapadlih terjatev, ki jih imate do kupcev doma in v tujini, se izognete pomanjkanju likvidnosti ter si zagotovite varno, učinkovito in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi.

Postopek odkupa terjatev:

 1. Podjetje proda blago ali opravi storitev in izstavi račun kupcu.
 2. Nastale terjatve odstopi faktorju (izbrana finančna inštitucija).
 3. Faktor nakaže podjetju do 95 % vrednosti terjatve, zmanjšane za provizijo.
 4. Ob zapadlosti terjatve kupec poravna dogovorjeni znesek na račun faktorja.
 5. Faktor podjetju nakaže zadržani del sredstev, zmanjšan za obresti.

Takojšnje poplačilo

Čeprav se pri terjatvah do kupcev plačilni roki gibljejo od 30 dni do nekaj mesecev, do denarja pridete takoj. Po ureditvi pogodbene dokumentacije lahko že v roku dneva ali dveh na račun dobite med 80 in 95 % sredstev, torej veliko večino odprtih terjatev.

Ugodno financiranje

Predčasni odkup terjatev je cenovno ugodna storitev, saj strošek celotnega financiranja  običajno znaša od nekaj manj kot 1 % do 2 % vrednosti terjatve. Provizija se določi glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje.

Primer: Podjetje je dobavilo proizvedeno blago in kupcu izdalo račun v vrednosti 100.000 evrov s plačilnim rokom 60 dni. Namesto, da bi moralo čakati dva meseca in tvegalo še kakšen dan zamude, se je odločilo za storitev faktoringa. V nekaj dneh je prejelo 90.000 evrov (znesek, zmanjšan za nadomestila) in poravnalo zapadle račune do svojih dobaviteljev, čez dva meseca, ko je kupec poravnal račun, pa še preostanek denarja – nekaj manj kot 10.000 evrov.

Višja boniteta

Uspešno in učinkovito upravljanje terjatev pomaga tudi pri poslovanju podjetja, posledično torej tudi pri oceni kreditne in plačilne sposobnosti podjetja, kar v veliki meri vpliva na krepitev bonitete.

Pri presoji bonitete so pomembni viri financiranja. Njihova raznovrstnost, kakovostna sestava po ročnosti ter razmerja med viri in premoženjem dajejo jasnejšo sliko o stanju podjetja.

Z uporabo faktoringa:

 1. se skrajša vezava terjatev in obveznosti do dobaviteljev, kar bistveno vpliva na likvidnost in finančni položaj podjetja,
 2. terjatve do kupcev ter na drugi strani tudi kratkoročne finančne in poslovne obveznosti so nižje, kar znižuje bilančno vsoto podjetja, poveča pa se tudi delež kapitala v virih sredstev,
 3. boljši finančni položaj in likvidnost ter nižja bilančna vsota pomenijo nižjo tveganost podjetja in s tem boljšo razvrstitev pri bankah,
 4. boljša razvrstitev omogoča lažji dostop do bančnih virov in niža njihovo ceno.

Faktoring glede na zavarovanje delimo na dva tipa:

Klasičen odkup z regresno pravico (brez zavarovanja) se uporablja zlasti v primerih, ko podjetje hitro potrebuje likvidna sredstva in ima terjatve do bonitetno solidnih kupcev. S strani banke lahko na enostaven način in pod ugodnimi pogoji prejme financiranje, banka pa v takšnem primeru ne prevzame tveganja neplačila kupcev.

Faktoring brez regresa (zavarovanje neplačila) podjetju zagotovi popolno zavarovanje terjatev do izbranega kupca, tveganje njihovega neplačila pa v celoti prevzame banka ali druga finančna inštitucija, ki je odkupila terjatve.

Primer: Manjše slovensko podjetje se je v minulem letu dogovorilo za poslovno sodelovanje z dvema kupcema iz Italije. Čeprav je kazalo, da ne bo težav s plačilnimi roki, se vse pogosteje zgodi, da plačila zamujajo. Če se bo podjetje odločilo za klasičen faktoring, bo na račun takoj dobilo veliko večino sredstev, na preostanek pa čakalo do plačila. Če bi se odločilo še za zavarovanje, bi se izognilo tveganju v primeru, da bi poslovna partnerja iz Italije končala v stečaju, in si s tem zagotovilo še prejem preostanka sredstev.

Prednosti faktoringa:

 1. hitro povečanje denarnega toka, saj takoj prejmete glavnino sredstev,
 2. ugodnejši plačilni pogoji pri kupcih in dobaviteljih,
 3. nižja stopnja zadolženosti in s tem izboljšanje bonitete,
 4. manj časa in denarja za upravljanje terjatev in izterjave.

Vir: Gorenjska banka, Podjetniški portal, Achilles