Človeški viri

Človeški viri

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih

V današnjih hitro spreminjajočih se razmerah na trgu imajo konkurenčno prednost tista podjetja, ki so se sposobna na spremembe hitro prilagajati. Pri tem je ključnega pomena spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, saj je za uspešen nastop na trgu nujno potrebno nenehno iskanje izboljšav izdelkov ali storitev. Če podjetje spodbuja zaposlene, da uporabljajo svoje potenciale ter razvijajo svoje lastne ideje, bodo ti tudi morebitne ovire videli kot izzive in z veseljem prispevali predloge za izboljšave poslovnih procesov. Ne nazadnje so prav zaposleni tisti, ki so v najtesnejšem stiku s trgom, strankami in področjem dela nasploh, zato lahko prispevajo najbolj uporabne inovativne predloge.

Ustvarjalni potencial je v nas vseh
Čeprav vsi nosimo v sebi ustvarjalni potencial, pa ni nujno, da se bo ta tudi razvil. Dani morajo biti osnovni pogoji, ki posamezniku omogočajo, da ustvarjalnost in inovativnost tudi izrazi. V podjetju je to na primer fleksibilno, odprto in sproščeno delovno okolje, ki zagotavlja boljše pogoje za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti kot togi in rigidni sistemi, prav tako so zaposleni praviloma bolj ustvarjalni tam, kjer imajo pri delu več svobode in samostojnosti, kot pa v okolju, kjer vlada stroga kontrola. Veliko je odvisno od nadrejenih in njihovega načina vodenja, pa tudi od odnosov v podjetju in delovne klime.

Vse se začne pri vodji
Vodja ima pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ključno vlogo in od njegovega pristopa je odvisno, do kolikšne mere bodo zaposleni svoj potencial razvili. Pomembno je, da se vodja zaveda, da so zaposleni dragocen vir ustvarjalnosti, ter na podlagi tega gradi medsebojno zaupanje. Inovativni vodja uvaja novosti in izboljšave, ki prispevajo k optimizaciji poslovnih procesov na vseh ravneh, te spremembe pa zna tudi približati zaposlenim. Ti se morajo namreč zavedati, da vsak posameznik pomembno prispeva k razvoju inovativnosti celotnega podjetja ter k njegovi večji konkurenčnosti na trgu.

Spodbudno delovno okolje
Pri razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti je delovno okolje lahko zelo stimulativno ali pa zelo zavirajoče. V sproščenem okolju, kjer imajo ljudje veliko stikov drug z drugim, je tudi pretok informacij boljši. Če se zaposleni zavedajo, da jim nadrejeni zaupajo in da njihove predloge podpirajo, tudi lažje in bolj brez zadržkov predstavijo svoje ideje. Pomembno je, da je okolje pozitivno, da ljudje z veseljem prihajajo na delo ter da so vajeni komunicirati drug z drugim. V takšnih okoljih, kjer lahko zaposleni svobodno izrazijo svoje mnenje, se tudi konflikti lažje rešujejo. Urejeni sistemi nagrajevanja in izobraževanja še dodatno pripomorejo k dobri klimi v podjetju.
Nasprotno pa je v pasivnih sistemih, kjer procesi potekajo zgolj po ustaljenih poteh, kjer je menedžment distanciran od zaposlenih in kjer je poslovanje pretirano birokratsko. Tudi nestrpnost do drugačnosti in gledanje zgolj na kratkoročne cilje lahko zelo negativno vplivata na izražanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri zaposlenih.

Glede na veliko dinamiko v poslovnem okolju in na negotove razmere na trgu, s katerimi se podjetja spopadajo, se jih vedno več zaveda, kako pomembno je, da k izboljšanju poslovnih procesov pripomorejo vsi zaposleni. Brez tega podjetja izgubljajo pomembno konkurenčno prednost, zato nikar ne pozabimo, da je prav razmišljanje izven okvirjev tisto, kar inovativna podjetja ločuje od drugih.


O avtorju

Tjaša Snoj

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o.

Tjaša Snoj dela kot vodja projektov iskanja in selekcije, poleg tega je tesno vpeta v aktivnosti razvoja kadrov ter ocenjevanja kompetenc, predvsem na področju priprave ter izvedbe ocenjevalnih in razvojnih centrov. Je avtorica različnih člankov in prispevkov s področja kadrovanja ter razvoja kadrov in kot predavateljica udeleženka dogodkov na to temo. Aktivno je vključena tudi v izobraževanje mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve, ki se soočajo z razmerami na trgu dela.