Zapisi avtorja

Andreja Škofič Klanjšček

partnerica, davčno in pravno svetovanje Deloitte, d. o. o. | E-mail: askofic@deloittece.com

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Oddaja poročil in obvestil CbCR

Prvega julija 2017 so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Aktualne spremembe, ki jih prinaša novela, so navezane na dodano VI. Poglavje o izvajanju pravil za poročanje in izmenjavo poročil po državah.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Aktualno o davku od dohodkov pravnih oseb

Letošnje leto prinaša na področju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) nekaj novosti, med njimi je tudi povišanje splošne davčne stopnje iz 17% na 19%. V praksi se je zato pojavilo vprašanje glede višine obrokov akontacije.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Novosti na področju DDV

Predlogi Evropske komisije pomenijo pomemben korak v modernizaciji evropske zakonodaje na področju DDV, ki bo predvsem malim in srednje velikim podjetjem omogočila enostavnejšo spletno prodajo blaga in storitev znotraj EU.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

V okviru male davčne reforme je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Povzemamo spremembe, ki se bodo na podlagi novele začele uporabljati s 1. januarjem 2017.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Sredstva, namenjena za raziskave in razvoj, se morajo povečati

Slovenijo čaka precej dela, če želi obdržati svojo konkurenčnost v primerjavi z državami Srednje Evrope. Anketiranci v drugih državah Srednje Evrope se namreč že močno zavedajo pomena vlaganj v raziskave in razvoj ter temu posvečajo veliko pozornosti.

Računovodstvo in Finance

Drobni inventar

Računovodstvo in Finance

Kako pravilno davčno obravnavati drobni inventar?

Slovenski računovodski standardi omenjajo drobni inventar v dveh poglavjih oziroma standardih, in sicer kot opredmetena osnovna sredstva in kot zaloge. Kaj dejansko pomenijo te definicije?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako obravnavati terjatve?

Terjatev zelo poenostavljeno pomeni, da od dolžnika nekaj terjamo oziroma zahtevamo. Običajno se v podjetju pojavljajo terjatve do kupcev, terjatve do družbenikov in zaposlenih ter terjatve do države. Kako pa jih obravnavamo?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Osnovno sredstvo – nepogrešljiva dobrina za ustvarjanje prihodkov

Osnovna sredstva delimo na dva večja sklopa – na opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva. Kaj so in katera lahko uporabljamo kot olajšavo za investiranje, ki omogoča znižanje davčne stopnje?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako pa vi obračunavate amortizacijo?

Osnovna sredstva z uporabo trošimo, zato pri tem govorimo o nastajanju stroška, ki ga imenujemo amortizacija. Ta strošek odraža obrabo oziroma potrošnjo osnovnega sredstva in zmanjšuje njegovo nabavno vrednost. Pri tem najdemo nekaj izjem.