Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Zadnji rok za prijavo na razpis Fast Track to Innovation pred evalvacijo programa

Evropska unija si je za cilj zadala revitalizacijo gospodarstva, kar med drugim pomeni, da prek svojih vzvodov spodbuja čim hitrejšo pretvorbo novega znanja, tehnologij ter inovacij v tržno zanimive proizvode, procese in storitve ter njihov vstop na trg.

Fast Track to Innovation Pilot (FTI) je poskusni program, ki se izvaja v okviru programa OBZORJE 2020 (HORIZON 2020) v letih 2015 in 2016.

S tem instrumentom želi EU doseči:

  • skrajšanje časa prodora ideje od razvoja do implementacije na trg,
  • povečanje sodelovanja industrije ter predvsem malih in srednje velikih podjetij pri razvojnih projektih,
  • sodelovanje subjektov, ki se prvič prijavljajo na evropske razpise, ter
  • spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije.
Spodbujajo se transdisciplinarni in medsektorski pristopi

FTI je edini program, ki je zasnovan na principu »od spodaj navzgor« (bottom-up), kar pomeni, da prijavitelji pri tematiki projekta nimajo posebnih omejitev. Izjema je le, da se morajo navezovati na vsebine drugega (Vodilni položaj v industriji) in tretjega (Družbeni izzivi) stebra Obzorij 2020.

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj 3 in največ 5 neodvisnih partnerjev iz najmanj 3 različnih držav EU oziroma pridruženih držav programa Obzorje 2020. Ni omejitev glede pravne oblike partnerjev (industrija, MSP, raziskovalne organizacije, univerze, grozdi, podjetniška združenja, inkubatorji, investitorji, javni sektor), pomembno pa je, da večina partnerjev v konzorciju prihaja iz industrije in da zadostujejo naslednjim pogojem:

  • v okviru proračuna mora biti vsaj 60 % sredstev namenjenih partnerjem, ki zastopajo industrijo, ali
  • v konzorciju treh ali štirih partnerjev morata biti prisotna vsaj dva partnerja iz industrije oziroma vsaj trije industrijski partnerji, če je konzorcij sestavljen iz petih partnerjev.

Za uspešno izvedbo projekta je treba v konzorcij vključiti partnerje, ki imajo izkušnje in kompetence na področju razvoja in izdelave rešitev kot tudi na področju uvajanja teh rešitev na trg.

Program je zelo tržno usmerjen, saj mora biti rešitev, ki je rezultat projekta, na trg lansirana najkasneje 36 mesecev po začetku izvajanja projekta. Financirajo se zgolj aktivnosti zaključne faze razvoja (izdelava prototipov, testiranje, preverjanje in potrjevanje sistemov v realnem okolju) ter aktivnosti priprave vstopa na trg (načrt komercializacije, diseminacije in izkoriščanja rezultatov projekta). Produkt, ki bo glavni rezultat projekta, mora biti ob prijavi razvit vsaj do faze TRL6 (Demonstracija tehnologije v relevantnem okolju).

Samo za produkte s tržno perspektivo

Evalvatorji glavni poudarek namenjajo poglavju »Učinek« (Impact), v katerem je treba predstaviti ciljne uporabnike rezultatov projekta (produkt) ter opisati, katere potrebe produkt zadovoljuje in zakaj je boljši od konkurenčnih. Prav tako je nujno pripraviti podroben poslovni in prodajni načrt za obdobje vsaj 5 let. Prepričljivo je treba pokazati, da obstajata trg in povpraševanje za produkt.

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji, ki so že navezali stike s potencialnimi uporabniki svojih rešitev ter imajo z njimi že podpisana pisma o nameri ali o kakšni drugačni obliki sodelovanja. Realno je treba prikazati koristi, ki jih bodo zaradi uporabe rezultatov projekta imeli uporabniki, kot tudi rast in razvoj vseh projektnih partnerjev (višji prihodki, večji tržni delež, rast dobička, rast zaposlenosti in podobno). Skratka, treba je dokazati inovativnost rešitve, njen tržni potencial ter sposobnost konzorcija, da projekt kakovostno izpelje in po končanem projektu rešitev uspešno uvede na trg.

Projekti bodo sofinancirani v višini do 3 milijonov EUR. Stopnja sofinanciranja je 70 % upravičenih stroškov za podjetja in 100 % upravičenih stroškov za neprofitne organizacije.

Zadnji rok za prijavo pred zaključkom pilotnega obdobja je 25. oktober 2016. V letu 2017 bo sledila evalvacija projektov in njihovih rezultatov ter odločitev o morebitnem nadaljevanju programa.

Kako se lahko vaše podjetje ustrezno pripravi?

Upoštevajte korake uspešne prijave, ki jih navajamo v vodiču »9 ključnih vprašanj, ki si jih morate zastaviti pred prijavo na razpise v okviru programa Horizon 2020«, in verjamemo, da vam bo uspelo. Dokument lahko brezplačno prenesete tukaj.