Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nove finančne spodbude za podjetnike v Podravju in na Koroškem

Mariborska razvojna agencija je tik pred prvomajskimi prazniki objavila razpis, v okviru katerega lahko podjetja, ki imajo sedež v Mariboru ali njegovi okolici, počrpajo nepovratna sredstva za investiranje v infrastrukturo in znanje.

Spodbuda za t. i. problemsko območje

Želja po razvoju degradiranih območij, zapolnitvi neizkoriščenega prostora v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah ter spodbujanju razvoja socialnega podjetništva na Podravskem in Koroškem je botrovala objavi razpisa, ki spodbuja začetna vlaganja podjetij na t. i. problemskem področju.

Na razpis, ki se končuje 31. 5. 2017, se bodo torej lahko prijavila tista podjetja, ki imajo vsaj šest mesecev sedež ali poslovno enoto na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše ali Selnica ob Dravi.

Sredstva namenjena za investicije in znanje

Denar bo na voljo mikro, malim, srednje velikim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam. Sredstva, pridobljena po razpisu, bo možno namensko porabiti za nakup strojev, opreme, zemljišč in objektov, za stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč in gradnjo ter za nakup patentov, licenc, blagovnih znamk in nepatentiranega tehničnega znanja.

Glavni namen razpisa je torej podpora podjetjem, ki imajo izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, nimajo pa zadostnih lastnih sredstev za začetna vlaganja oziroma za zagon novih programov ali razširitev dejavnosti.

Višina sofinanciranja in pogoji

Sredstva, ki so na voljo posameznemu prijavitelju, lahko dosegajo med 35 in 25 % vrednosti investicije oziroma največ do 50.000 €. Podjetja, ki se bodo odločila kandidirati za sofinanciranje na razpisu, pa morajo biti pozorna na osnovni pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev – to je odobrena garancija za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p. o. in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., skupaj z izbranimi bankami.

Dvig dodane vrednosti

Podporo bodo prejela podjetja, ki bodo v širšem smislu ciljala na dvig neto dodane vrednosti območja, kar pomeni, da bodo ohranjala oz. ustvarjala nova delovna mesta, razvijala nove proizvode in tehnologije, storitve ter tehnološke in netehnološke inovacije in posledično težila k zmanjševanju razvojnega zaostanka.