Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Imate inovativno podjetniško idejo s področja rabe lesa?

Ste uveljavljeno podjetje in imate inovativno idejo s področja rabe lesa? Ste mlado podjetje oz. podjetnik na začetku svoje poslovne poti in iščete vire sofinanciranja za vaše inovativne projekte?

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, imenovan tudi P2L, ki je odprt do 16. maja 2017. Razpis je usmerjen k izboljšanju novih in obstoječih poslovnih in proizvodnih procesov v podjetjih s ciljem uporabe lesnih ostankov in odpadkov v končnih produktih. Iščejo se torej inovativne podjetniške ideje s področja rabe lesa, ki bodo imele za končni rezultat inovativen izdelek oz. storitev, ki bo tržno naravnana in bo pripomogla k izboljšanju snovne in energetske učinkovitosti.

Komu je razpis namenjen?

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki spadajo v kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij ter so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi. Podjetja morajo v svojih finančnih projekcijah izkazati zaprto finančno konstrukcijo in likvidnost poslovanja za nadaljnje triletno obdobje.

Razpis je razdeljen na kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. Podjetja iz vzhodne kohezijske regije so upravičena do 75 % sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, medtem ko so podjetja iz zahodne kohezijske regije upravičena do 70 % sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 40.000 evrov na posameznega prijavitelja.

V okviru razpisa lahko prijavitelji kot upravičene stroške prijavijo stroške nakupa opreme in opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost znaša najmanj 500 evrov; stroške zunanjih izvajalcev maksimalno do višine 2.000 evrov; stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za ljudi, ki delajo na projektu; in posredne (pavšalne) stroške v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač.

Če bodo veljali pogoji iz preteklih let, bodo do sofinanciranja upravičeni stroški, ki so oz. bodo nastali v obdobju od 1. 1. do 31. 10. 2017.

Torej – če imate zanimive in inovativne podjetniške ideje, ne odlašajte in se pozanimajte o možnostih prijave vaše ideje na predstavljeni razpis.


O avtorju