Zapisi avtorja

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha tudi s sporazumom med pogodbenima strankama oziroma s sporazumom med delavcem in delodajalcem, vendar le v primeru, da je ta sklenjen v pisni obliki, drugače je sporazum neveljaven.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene le izjemoma, pri čemer mora delodajalec spoštovati določbe ZDR–1 glede postopka sklepanja pogodbe o zaposlitvi. Kdaj lahko sklenete pogodbo za določen čas?

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula je dogovor o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. o. Ta mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami, kar je odvisno od vsakega posameznega primera, in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Konkurenčna prepoved

Delovnopravna zakonodaja pozna dve obliki prepovedi konkurence, in sicer konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo. Razlika med njima je, da konkurenčna prepoved učinkuje med trajanjem delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa po prenehanju delovnega razmerja.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Primeri odpravnin v Zakonu o delovnih razmerjih

Delodajalec je delavcu dolžan izplačati odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali delavca. To velja tudi v primerih poskusnega dela in upokojitve.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izredna odpoved ob odsotnosti delavca, če o tem ne obvesti delodajalca

Eden izmed razlogov za podajo izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca je tudi izostanek delavca od dela, in sicer najmanj 5 delovnih dni zapored, pri čemer o razlogih za odsotnost ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Postopek sklenitve delovnega razmerja

Delovno razmerje je razmerje, ki ga skleneta delavec in delodajalec, v katerem je delavec prostovoljno vključen v delovni proces delodajalca in to delo opravlja osebno in nepretrgano.