Zapisi avtorja

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Enaka obravnava glede na spol

V delovnem pravu velja zapoved, da je potrebno vsako osebo pri zaposlovanju, v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi obravnavati enako.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Opredelitev delovnega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) uvodoma določa, da ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi v skladu s številnimi, v zakonu izrecno navedenimi evropskimi direktivami Evropskega sveta.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo

Z določbo 226. člena ZDR-1 se zamika starostna meja, ki jo mora delavec dopolniti, da uživa posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V naslednjem letu (2017) bo starostna meja pomaknjena na starost 58 let.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Sindikalni zaupnik

Sindikat, čigar člani so zaposleni pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, sindikat zastopa njegov predsednik.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Kdo so stranke pogodbe o zaposlitvi?

Kdo na strani delodajalca, kadar je to pravna oseba ali drug subjekt (državni organ, lokalna skupnost in podobno), pravzaprav sklene pogodbo o zaposlitvi?

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Omejitev avtonomije pogodbenih strank

Načelo avtonomije in prostega urejanja pogodbenih razmerij je temeljno načelo splošnega civilnega prava. V skladu z njim udeleženci oziroma pogodbene stranke prosto urejajo svoja razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z Ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi fizična oseba pridobi, ko dopolni 15 let. Za pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let, je zakonodajalec predpisal najstrožjo civilnopravno sankcijo oziroma obliko neveljavnosti, to je ničnost.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in prokuristi

Za poslovodne osebe in za prokuriste je zakon predvidel izjeme pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. To pomeni, da se lahko s pogodbo o zaposlitvi določijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja na drugačen način, kot jih določa zakon.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Denarno povračilo namesto odpovednega roka

Kadar delavec prejme odpoved pogodbe o zaposlitvi in mu glede na naravo podane odpovedi pripada tudi odpovedni rok, se lahko z delodajalcem dogovori za denarno povračilo.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Splošni akt delodajalca

Zakon o delovnih razmerjih določa pogodbeni princip sodelovanja tako na individualnem nivoju s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi kakor tudi na kolektivnem nivoju med sindikati in delodajalcem s sklenitvijo podjetniške kolektivne pogodbe.